แบบสำรวจความต้องการการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศของ สบ.ทหาร
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการการบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศของผู้รับบริการ (กำลังพลในสังกัด บก.ทท. ที่ยังรับราชการและออกจากราชการ) และนำผลการสำรวจไปจัดทำระบบการบริการแบบอัจฉริยะ (Smart Service) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ข้อมูลทั่วไป
สังกัด *
ประเภทผู้รับบริการ (สถานภาพปัจจุบัน) *
ประเภทผู้รับบริการ *
2.ระดับความต้องการของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความต้องการ 5 = มากที่สุด 4 = มากที่สุด 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
1.การบริการด้านประวัติกำลังพล *
5
4
3
2
1
1.1 ระบบแจ้งเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการ
1.2 ช่องทางการแจ้งเตือนทาง RTARF MAIL
1.3 ช่องทางการแจ้งเตือนโดยการส่งข้อความทางโทรศัพท์
2.การบริการด้านสิทธิประโยชน์กำลังพล *
5
4
3
2
1
2.1 ระบบการขอเลื่อนยศแบบอัตโนมัติ (คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด)
2.2 ระบบตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.3 ระบบการยืม/การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กรณีที่ไม่ได้รับการแจกจ่าย)
2.4 ระบบการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กรณีออกจากราชการแล้ว)
2.5 ระบบตรวจสอบข้อมูลการขอรับเบี้ยหวัด, บำเหน็จบำนาญ, บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ, บำนาญพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย, การขอรับบำเหน็จตกทอด
2.6 ระบบคำนวณเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ อยู่ในหน้าตรวจสอบประวัติกำลังพล
2.7 ระบบการเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการเบี้ยหวัดบำนาญ (ได้แก่ การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, การรักษาพยาบาล)
2.8 ระบบการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ, การขอพระราชทานเพลิงศพและหีบศพ
2.9 ระบบการลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวแบบ online ผ่าน website สบ.ทหาร
2.10 การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ โดยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
2.11 ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิประโยชน์ใน website สบ.ทหาร เป็นรายบุคคล
3.ท่านต้องการให้ สบ.ทหาร นำบัตรประจำตัวข้าราชการมาใช้ในการติดต่อรับบริการสิทธิประโยชน์กำลังพลด้วยระบบสารสนเทศหรือไม่ *
4.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กกม.สบป.สบ.ทหาร โทร.ทหาร 5721833
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy