แบบทดสอบก่อน-หลังอบรม ระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ
คำถาม 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
Email address *
ข้อที่ 1) ความหมายของคลังปัญญาผู้สูงอายุ ข้อใดไม่ถูกต้อง *
ข้อที่ 2) ปี พ.ศ. ที่เริ่มการดำเนินงานจัดทำทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ *
ข้อที่ 3) ระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใด *
ข้อที่ 4) ความเชี่ยวชาญในระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ ข้อใดไม่ถูกต้องทั้งหมด *
ข้อที่ 5) ข้อใดไม่ได้อยู่ในระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุ *
ข้อที่ 6) แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ คปย. 1 ใช่หรือไม่ *
ข้อที่ 7)ในระบบข้อมูล ประวัติ (คปญ.1) เมื่อบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ *
ข้อที่ 8)การค้นหาข้อมูลประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ โดยการคีย์เลขบัตรประชาชนได้หรือไม่
ข้อที่ 9)ในระบบช่องสาขาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 21 สาขา ใช่หรือไม่
ข้อที่ 10)รายงานรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน สามารถดูได้ทั้งประเทศ ใช่หรือไม่
ข้อที่ 11)ถ้าจะเพิ่มรายละเอียด (คปญ.3) ต้องกรอกรายละเอียด (คปญ.2) ก่อนใช่หรือไม่
ข้อที่ 12)รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (คปญ.2) ต้องกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการด้วยหรือไม่
ข้อที่ 13)การเพิ่มผลการดำเนินงานโครงการ (คปญ.2) ชื่อวิทยากรภูมิปัญญา สามารถระบุได้มากกว่า 1 ท่าน
ข้อที่ 14)การค้นหาผลการดำเนินงานโครงการ (คปญ.2) สามารถค้นหาจากชื่อวิทยากรได้หรือไม่
ข้อที่ 15)ตารางวิเคราะห์ SWOT (คปญ.3) สามารถค้นหาโครงการแต่ละปีงบประมาณได้หรือไม่
ข้อที่ 16)คปญ.1 ในระบบสามารถใส่รูปภาพผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญได้หรือไม่
ข้อที่ 17) ทุกแบบฟอร์ม คปญ. สามารถ export แบบฟอร์มได้ทั้งไฟล์ word, excel, pdf
ข้อที่ 18)การขึ้นทะเบียนใน คปญ.1 ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดของตนเองเท่านั้น
ข้อที่ 19)การบันทึก SWOT คปญ.3 สามารถเลือกทำในหน้า คปญ.2 ได้
ข้อที่ 20)ก่อนการบันทึก แผนการดำเนินงาน (คปญ.4) ต้องกรอกข้อมูลที่ คปญ.3 ก่อน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service