Postavy Bible - Nový zákon - Evangelia
Procvičení znalostí biblických /NZ - evangelia/ postav, míst a událostí s nimi spojených...
starořecké písmo
1. Jak se jmenovali rodiče Jana Křtitele?
1 point
Clear selection
návštěva shůry
2. Jak se říká chvále, kterou Marie pronesla při své návštěvě u Alžběty?
1 point
Clear selection
setkání požehnané nade všechny ženy a její příbuzné
3. Co znamená jméno Ježíš, hebrejsky Jehošua?
1 point
Clear selection
velkých věcí dosáhne malý človíček
4. Ježíš se narodil v Betlémě (v hebrejštině Betlechem). Co jméno tohoto městečka znamená?
1 point
Clear selection
město krále Davida
5. Kolik mudrců z východu se přišlo poklonit malému Ježíši?
1 point
Clear selection
Jeho hvězda stále svítí
6. Jak se jmenoval muž, který se v chrámu - když držel malého Ježíška v náručí - modlil: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka...“
1 point
Clear selection
díky Spasiteli můžeme odejít v pokoji
7. V které řece byl Ježíš pokřtěn?
1 point
Clear selection
tady nešlo o zázračnou vodu
8. Který císař vládl v Římě v době Ježíšovy veřejné služby v dospělosti?
1 point
Clear selection
jeden z mnoha pozemských vládců
9. Kdo vyvedl Ježíše na poušť, aby tam byl zkoušen a pokoušen?
1 point
Clear selection
někdy je čas odejít na poušť
10. Ve kterém městečku v Galileji učinil Ježíš „počátek svých znamení“?
1 point
Clear selection
tady hrozil pěkný průšvih
11. Jak se jmenovalo městečko v Samařsku, u kterého Ježíš promlouval u studny se samařskou ženou?
1 point
Clear selection
není voda jako voda
12. Ježíše odmítli považovat za Mesiáše obyvatelé města, ve kterém vyrůstal. Jak se to město jmenovalo?
1 point
Clear selection
když vás doma neberou
13. Jakého „problému“ zbavil Ježíš dceru představeného synagogy Jaira?
1 point
Clear selection
neboj se, jen věř
14. Na kterém jezeře/moři utišil Ježíš rozbouřené vody a vítr? (více správných odpovědí)
1 point
Clear selection
jeho poslouchá i vítr a moře
15. Jak zemřel Jan Křtitel?
1 point
Clear selection
měřil všem stejně
16. Když Ježíš učil, používal k tomu smyšlené příběhy. Jak se jim říká?
1 point
Clear selection
kdo má uši, slyší
17. Když Ježíš navštívil v Betanii dvě sestry, jedna si sedla k Jeho nohám a poslouchala, co říká. Jak se tato žena jmenovala?
1 point
Clear selection
vybrala si to, oč nepřijde
18. Jak se jmenoval výběrčí daní z Jericha, který vylezl na strom, aby Ježíše přes zástup viděl?
1 point
Clear selection
pozvání, které proměňuje
19. Které dvě starozákonní postavy se zjevily po boku Ježíše na „hoře proměnění“?
1 point
Clear selection
svědčí o Něm zákon i proroci
20. Na jakém zvířeti vjel Ježíš naposledy do Jeruzaléma?
1 point
Clear selection
místo červeného koberce
21. Kde v Jeruzalémě proběhla poslední večeře Ježíše s Jeho učedníky?
1 point
Clear selection
to čiňte na mou památku
22. Jakým úkonem demonstroval Ježíš „obrácený princip velikosti“ v Božích očích?
1 point
Clear selection
máme se mnoho co učit
23. Jak se jmenovala zahrada na úpatí Olivové hory nedaleko Jeruzaléma, kde se Ježíš modlil a kde byl zatčen?
1 point
Clear selection
ne má, ale Tvá vůle
24. Když „šlo do tuhého“, kolikrát učedník Petr zapřel, že Ježíše zná?
1 point
Clear selection
když vlastní odhodlání nestačí
25. Jak se jmenoval zločinec, kterého lidem Pilát propustil namísto Ježíše?
1 point
Clear selection
ecce homo
26. Jakými jazyky dal Pilát napsat nápis na cedulku, která visela nad hlavou Ježíše na kříži?
1 point
Clear selection
král židů
27. Jaké byly jedny z posledních slov Ježíše na kříži?
1 point
Clear selection
splněná mise
28. Jak se jmenovali dva muži, kteří zabalili Ježíšovo mrtvé tělo do pláten a uložili ho do hrobu?
1 point
Clear selection
někdy i tajný musí vyjít s pravdou ven
29. Co řekli andělé v neděli ráno u prázdného hrobu ženám?
1 point
Clear selection
Slovo bude mít poslední slovo
30. Který učedník odmítal uvěřit v Ježíšovo vzkříšení, dokud neuvidí na Jeho rukou stopy po hřebech a nevloží svou ruku do rány v Jeho boku?
1 point
Clear selection
blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy