Přihláška do Klubu přátel Zlenice
Máte zájem o členství v Klubu přátel hradu Zlenice?
Vyplňte tento formulář a budeme Vás kontaktovat.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno: *
Příjmení: *
Adresa
Ulice: *
Město: *
PSČ: *
vyplňte PSČ číslo bez mezer
Kontakt:
Telefon: *
vyplňte telefonní číslo bez mezer
Email: *
Způsob úhrady ročního členského příspěvku:
Členský příspěvek na 1 rok je 1000 Kč jednorázovou platbou na účet KPZ nebo v hotovosti pokladníkovi, případně předsedovi klubu. V případě osobních důvodů je možné domluvit s předsedou klubu jinou formu splátek v průběhu roku.
Roční členský příspěvek 1.000,- Kč (s platností na 12 měsíců) uhradím: *
Vyplněním a odesláním této přihlášky souhlasím s podmínkami členství (viz. Pravidla klubu). *
V případě kladného potvrzení přihlášky do KPZ budete co nejdříve kontaktování správcem klubu.
PRAVIDLA KLUBU
1. Právní postavení Klubu přátel hradu Zlenice
Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice (dále jen „Sdružení“) zřizuje Klub přátel hradu Zlenice (dále jen „Klub“) jako uskupení příznivců a spolupracovníků Sdružení a zájemců o hrad Zlenice. Klub není samostatnou právnickou osobou.

2. Účel Klubu
Účelem Klubu je získávání zájemců o činnosti vyvíjené Sdružením a jejich zapojování do těchto činností, včetně získávání prostředků potřebných k dosažení cíle Sdružení, tj. péče o hrad Zlenice, popř. o jiné památky, historické a umělecké předměty.

3. Cíl Klubu
Cílem Klubu je vytvoření podmínek pro využití aktivity příznivců a spolupracovníků Sdružení, nabídnout jim lepší přístup k informacím, zvýhodněnou účast na akcích pořádaných Sdružením a podpořit výměnu informací a zkušeností mezi příznivci obdobných aktivit.

4. Správce Klubu
Kontakty členů Klubu se Sdružením zprostředkovává člen Sdružení určený jeho výborem (dále jen „správce Klubu“), který též organizuje zapojení členů Klubu do činnosti Sdružení a řeší se zvolenými zástupci Klubu záležitosti týkající se činnosti a akcí Klubu.

5. Struktura Klubu
Klub si volí na valné hromadě prostou většinou účastníků své zástupce: předsedu, zástupce předsedy a pokladníka, kteří přednostně komunikují se správcem Klubu určeným výborem Sdružení, řeší interní záležitosti Klubu a po dohodě se správcem Klubu organizují Klubové schůzky a další akce nezávislé na akcích Sdružení.

6. Členství v Klubu
Členem Klubu mohou být pouze fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí s cílem činnosti Sdružení a vyplní přihlášku do Klubu přátel Sdružení Zlenice. Po vyplnění přihlášky dostane každý člen svůj variabilní symbol, kterým se identifikuje při platbách na účet.

7. Klubový příspěvek
Podmínkou přijetí za člena Klubu a jeho dalšího členství je zaplacení ročního klubového příspěvku, jehož výše pro období 1 roku (tj. 12 po sobě jdoucích měsíců) činí 1.000,- Kč. S klubovými příspěvky hospodaří Sdružení, které je oprávněno využít jich zejména na pojištění Sdružení a členů Klubu vztahující se k událostem souvisejícím s činností Sdružení, na režijní výdaje související s činností členů Klubu, popř. na podporu cíle Sdružení. Sdružení informuje členy Klubu o způsobu využití klubových příspěvků. Výbor Sdružení může po projednání s členy Klubu stanovit pro další roky jinou výši klubového příspěvku.

8. Podmínky členství
Kromě placení klubového příspěvku podle bodu 7 je podmínkou členství v Klubu aktivní účast člena Klubu na udržovacích pracích na hradě Zlenice v rozsahu minimálně 16 pracovních hodin ročně. Na základě dohody se správcem Klubu mohou být tyto aktivity realizovány jiným vhodným a přiměřeným způsobem.

9. Výhody a oprávnění spojené s členstvím v Klubu
Členství v Klubu poskytuje zejména tyto možnosti:
- účast na interních setkání Sdružení s právem podávat podněty k jeho činnosti,
- přednostní právo účasti na akcích pořádaných Sdružením,
- prostřednictvím správce Klubu podávat podněty, návrhy a připomínky pro jednání valné hromady nebo výboru Sdružení,
- slevy na předměty prodávané v rámci akcí pořádaných Sdružením.

10. Zánik členství v Klubu
Členství v Klubu zaniká:
- vystoupením člena Klubu na základě písemného oznámení doručeného správci Klubu,
- zrušením členství na základě rozhodnutí výboru Sdružení,
- nezaplacením stanoveného ročního klubového příspěvku do konce příslušného roku,
- úmrtí člena Klubu,
- zrušením Klubu,
- zánikem Sdružení.

11. Zánik Klubu
Klub zaniká usnesením valné hromady Sdružení na základě návrhu správce Klubu nebo výboru Sdružení.

12. Účinnost
Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2009
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.