แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกับพึงพอใจและแรงจูงใจฯ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การแสดงความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. วุฒิการศึกษา
Clear selection
4. ประเภทตำแหน่ง
Clear selection
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานครูส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการตัดสินใจ ข้อละ 1 ช่อง โดยมีค่าน้ำหนัก ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน
2. มีวิสัยทัศน์ วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำ
3.ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความถูกต้อง
4. เปิดโอกาสและยอมรับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมเสนอข้อคิดเห็น
Clear selection
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. บุคลากรในองค์กร มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปฏิบัติงาน
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
4. สัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน/การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
5. องค์กรให้ความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร
Clear selection
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3. มีความชัดเจนและโปร่งใส
4 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
Clear selection
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
Clear selection
ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การสนับสนุนบุคลากรให้ไดรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
2. การจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากร
3. การส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
4. การสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำ ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
5. การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. มีนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
7. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
8. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่างๆ
9. มาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการทำงาน
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy