แบบทดสอบ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ และระบบเครือข่าย (Operational Computer and Network skills) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องในงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Software) ความสามารถในการใช้และมีส่วนร่วมในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media skills) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถนำทักษะทางด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบสนองกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์การ ครอบคลุมถึงการใช้ทักษะทางด้านดิจิทัล อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ ในการสืบค้น ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล (Ethical and Responsible use of the Digital) ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานของตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2. ทักษะการสรุป และจัดทำรายงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ และภาระหน้าที่หลักของงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องการวางระบบ ICT
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
6. ความรู้ ความเข้าในในวิธีการสั่งงานของระบบ ICT
7. ความรู้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Eastern University of Management and Technology.