แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 (สำรวจครั้งที่ 2)
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่วิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุง
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอื่นๆ
2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อด้วยความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ และจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานในด้านปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสม มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
3. โปรดประเมินโดยคลิกเลือกในช่องระดับการประเมินที่กำหนดให้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อยที่สุด
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน ที่วิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องเรียน สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ *
เพศของผู้ตอบแบบประเมิน
2. สถานภาพ *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. รหัสประจำตัวนักศึกษา *
โปรดกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาของท่านเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบว่าท่านได้ทำแบบสอบถามแล้ว เนื่องจากต้องการข้อมูลจากบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ และข้อมูลส่วนนี้จะเก็บไว้เป็นความลับ
Your answer
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่วิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุง
ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ได้มีการปรับปรุงบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ดังนี้
บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559
บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559 : ห้องปฏิบัติการพยาบาล
1.ด้านห้องปฏิบัติการพยาบาล มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลโดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ได้แก่ หุ่นฝึกการตรวจเต้านมแบบมีต่อมน้ำเหลือง และกระเป๋าเยี่ยม
1.2 จัดซื้อวัสดุทางทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์การทดลองทักษะปฏิบัติการพยาบาลเครื่องตรวจอาการชาที่เท้า เครื่องตรวจตาและหู เครื่องตรวจจมูก ส้อมเสียง ไม้กดลิ้น กรรไกรตัดฝีเย็บ แผ่นกระดานรองหลัง (Spinal board) อุปกรณ์พยุงคอ (Soft collar) เป็นต้น
1. ด้านห้องปฏิบัติการพยาบาล *
5
4
3
2
1
1. ห้องปฏิบัติการพยาบาลมีขนาดที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการมีความเพียงพอต่อการเรียนในรายวิชาที่เรียน
3. อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการมีความพร้อมในการใช้งาน
4. มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
5. แบ่งสัดส่วนการใช้งานเหมาะสม
6. ระบบในการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559 : ด้านสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย
2. ด้านสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย มีการปรับปรุง ดังนี้
2.1 จัดทำห้องออกกำลังกาย (ห้อง Fitness) ณ บริเวณ อาคาร 3 ชั้น 1 ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย ดังนี้
- จักรยานแม่เหล็กปั่นออกกำลังกาย จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องบริหารหน้าท้องและเอว จำนวน 2 เครื่อง
- ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องออกกำลังกายกระชับสัดส่วนแบบคาร์ดิโอ จำนวน 1 เครื่อง
- แป้นปาเป้าพร้อมลูกดอก จำนวน 1 ชุด
- ฮูลาฮูปแบบคลื่นขนาดใหญ่ จำนวน 10 อัน
- เสื่อโยคะขนาดผู้ใหญ่ จำนวน 10 ผืน
- เชือกกระโดด จำนวน 5 เส้น
2. ด้านสถานที่สำหรับออกกำลังกาย *
5
4
3
2
1
1. การบริการห้องออกกำลังกายของวิทยาลัยฯ
2. พื้นที่ออกกำลังกายเหมาะสม (ห้องฟิตเนส สนามเปตอง และลานอเนกประสงค์/สนามบาสเกตบอล)
3. มีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายที่เพียงพอ
4. อุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms