ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลในสำนักวิทยบริการ
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพีงพอใจและประเมินความคิดเห็นในการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาบริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตอนที่ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ประเภทผู้รับบริการ *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy