ใบสมัครโครงการฯ สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จ.เชียงใหม่
โครงการ การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านกระบวนการอบรมการปลูกผักพื้นฐานกับโครงการฯ
(โครงการจัดฝึกอบรมภาคสนามไม่มีค่าใช้จ่าย)

2. มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะและเทศบาลตำบลสุเทพ

3. มีความสนใจปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค หรือเป็นแหล่งรายได้เสริมในครัวเรือน

4. มีพื้นที่นอกชายคาบ้าน บริเวณรั้วบ้านอย่างน้อย หรือดาดฟ้า รวมกัน 12 ตารางเมตร ที่แสงแดดส่องถึง หรือเป็นที่ร่มรำไร
ไม่จำกัดชนิดพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็น พื้นดิน พื้นเทซีเมนต์ พื้นปูกระเบื้อง สนามหญ้า เป็นต้น

5. ในกรณีที่พื้นที่นอกชายคาน้อยกว่า 12 ตารางเมตร สามารถทำร่วมกับเพื่อนบ้าน

6. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเก็บข้อมูลการผลิตลงในสมุดบันทึกที่ทางโครงการจัดไว้ให้ (ประกอบด้วย ชนิดผักที่ปลูก วันปลูก
วันเก็บเกี่ยว ปริมาณผักที่เก็บเกี่ยว)

7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องถ่ายรูปพืชผักก่อนที่ตนเองจะเก็บเกี่ยวและส่งภาพถ่ายมาที่ Line ของโครงการฯ
(ฝากคนที่ทำเป็นถ่ายภาพและส่งได้)

8. ผลผลิตผักปลอดสารพิษที่ผู้ปลูกผลิตได้ สามารถจำหน่ายในการจัดการตลาดของโครงการฯ หรือจำหน่ายเองในชุมชน
หรือสามารถบริโภคในครัวเรือนของตนเองได้

9. ในกรณีที่ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษไม่สามารถผลิตได้ตามความเหมาะสมตามการประเมินของผู้เชียวชาญ
หรือไม่มีความกระตือรือร้นในการทำ ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการส่งคืนวัสดุเกษตรและปัจจัยการผลิตให้กับโครงการ

.........................................................

การสนับสนุนของโครงการฯ

1. ให้องค์ความรู้ในการปลูกผักเบื้องต้นผ่านกระบวนการฝึกอบรมภาคสนาม ระยะเวลา 1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. สนับสนุนวัสดุเกษตรและปัจจัยการผลิตมูลค่าไม่เกิน 9,000 บาท โดยขึ้นกับขนาดพื้นที่และรูปแบบการผลิต
ของผู้ร่วมโครงการ

3. ให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชียวชาญผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น Line ของกลุ่มผู้ปลูก โทรศัพท์
เดินทางเข้ามาที่สถานีวิจัยฯ)

4. ให้ความรู้ด้านการจัดการตลาด อาทิ การวางโครงสร้างของชุมชนหรือกลุ่มเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปัน
ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งกันและกัน การจัดตั้งและรวมกลุ่มเครือข่ายในชุมชน การจัดการผลผลิต การบันทึกข้อมูล การตลาด
การโฆษณา การรวบรวมและกระจายผลผลิต รวมทั้งการมีตลาด(เสริม)เพื่อรองรับผลผลิต โดยท่านจะปลูกไว้
เพื่อรับประทานเองก่อนก็ได้ (แต่ต้องมีการแจ้งจำนวนผลผลิตให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ) และหลังจากนั้นสามารถนำมา
จำหน่ายโดยเริ่มต้นจากในชุมชนก่อน (ซึ่งหากจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายและใช้พื้นที่ในชุมชนจัดตั้งตลาดได้จะดีมาก
ไม่จำเป็นต้องมีตลาดทุกวัน อาจมีสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง)

.........................................................

ขั้นตอนการรับสมัครและการดำเนินงาน

1. การสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น !!!
ตอบคำถามเพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. โครงการฯ คัดเลือกผู้สมัคร 30 คน จากผู้สมัครทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมทัศนศึกษาการดำเนินงานการผลิตผักปลอดสารพิษครบ
วงจรที่ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ระยะเวลา 1 วัน (ในวันพุธ วันใดวันหนึ่งระหว่างเดือน กรกฎาคม -
สิงหาคม เนื้อหาประกอบด้วย การศึกษารูปแบบการผลิตผัก การดำเนินงานของเครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร และการผลิตวัสดุปลูก) ไม่มีค่าใช้จ่าย

3. โครงการฯ คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 15 จาก 30 คน (ที่เข้าร่วมการทัศนศึกษา) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาคสนามระยะเวลา
1 วัน (ภายในเดือนสิงหาคมเนื้อหาประกอบด้วย การปลูกและการเพาะกล้า การดูแลรักษา การจัดการตลาดพื้นฐาน)
ไม่มีค่าใช้จ่าย


4. เริ่มทำการปลูกที่บ้าน

5. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุเกษตร และติดตามผลการปลูก และสนับสนุนการจัดการตลาดแบบกลุ่ม


การเดินทางมายัง สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
มาได้ตามแผนที่เลยนะคะ
https://goo.gl/maps/F9TePdBtQoXQMcKNA


ศึกษาข้อมูลและติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
https://www.facebook.com/maehiaCMU
.
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
https://www.facebook.com/carsrstation

รายละเอียดหรือติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติม:

คุณทัพไท หน่อสุวรรณ
โทร. 082-0394752

คุณนาตยา ใจปัญญา
โทร. 080-0349167

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
และ
คุณสุภาพร กระจ่างฉาย
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เทศบาลตำบลสุเทพ

เบอร์ 086-8364493 ,053-329251-2
Sign in to Google to save your progress. Learn more
โครงการ การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล *
เพศ *
อายุ *
เหตุผลที่ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ *
ท่านมีความรักในการปลูกต้นไม้ มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
ID LINE กรุณากรอกข้อมูล (หากมี)
ที่อยู่ *
ที่อยู่เพิ่มเติม (กรุณาอธิบายเส้นทางแผนที่เดินทางไปยังที่พักอาศัยของท่าน หรือระบุ Link แผนที่ GPS ใน google Map) (หากสามารถระบุหรืออธิบายได้)
การศึกษา *
ท่านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ใช่หรือไม่? *
ระยะทางที่ท่านอยู่อาศัยห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ (กี่กิโลเมตร) ประมาณให้ใกล้เคียงที่สุด *
ท่านมีประสบการณ์ด้านการเกษตรแบบจริงจังมาก่อนหรือไม่ *
ชนิดของที่อยู่อาศัยของท่าน * *
ที่อยู่อาศัยของท่านหันหน้าไปทางทิศใด
Clear selection
ขนาดพื้นที่อยู่อาศัยของท่าน (ตารางเมตร)
ขนาดพื้นที่นอกชายคาบ้าน บริเวณรั้วบ้าน หรือดาดฟ้า ของที่อยู่อาศัยที่แสงแดดส่องถึง หรือเป็นที่ร่มรำไร ที่ท่านมีความประสงค์จะใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ (ตารางเมตร) *
จำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน (คน)
จำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน ประกอบด้วย (เลือกได้หลายข้อ)
จากคำถามจำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน อยู่ในกลุ่มใดบ้าง (โปรดระบุจำนวน) ยกตัวอย่างเช่น เด็กวัย 7-14 ปี จำนวน 3 คน, วัยทำงาน จำนวน 2 คน, ผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน เป็นต้น
ท่านมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ (หาก"มี" สัตว์เลี้ยง โปรดระบุในช่องอื่นๆ ว่า มีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด) *
ท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ในข้างต้นแล้ว และสามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ใช่หรือไม่ *
ท่านเคยทำธรุกิจหรือเรียนรู้เรื่องการตลาดสินค้าเกษตร(โดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์)หรือไม่ *
เป้าหมายในชีวิตท่านคือสิ่งใด * *
กรุณารอการแจ้งผลติดต่อกลับไป...ขอขอบพระคุณ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy