මාණ්ඩලික හා විධායක ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම.(Obtaining Information of Administrative and Executive Grade Officers).
සබරගමුව පළාත් සභාව යටතේ ඇති සියළුම ආයතනයන්හි සේවයේ නියුතු මාණ්ඩලික මට්ටමේ හා විධායක ශ්‍රේණි වල සේවයේ යෙදී සිටින නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ‌පෝරමය නිර්මාණය කර ඇත.
This form has been created to obtain information on the Administrative level and executive grade officers working in all the institutions under the Sabaragamuwa Provincial Council.
Email *
Name *
Designation *
Office *
Office Address *
Mobile Number 1 *
Please enter number which you use for social media(Ex. WhatsApp/Viber)
Mobile Number 2
Please enter number which you use for voice if mobile number 1 & 2 are same keep this as blank
Office Telephone Number *
Home Telephone Number *
District *
Select Your working District
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy