ANALÝZA ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO TRHU POLYGRAFIE 2019
Vážený respondent,

ďakujeme za zapojenie sa do výskumu trhu polygrafie a ochotu poskytnúť informácie k tomu, aby sme mohli trh lepšie zmerať a popísať. Moderný marketing nesmie byť založený len na intuícií a intuitívnom prístupe k zákazníkom, ale cielenom a systematickom hodnotení vývoja a očakávaní. Najdôležitejšie je začať a postupne zisťovať ako môžu byť cieľavedome kapacity a možnosti tlačiarní využité a aké môžu mať manažéri tlačiarní očakávania od vývoja trhu. V prvej etape nášho zisťovania sa obraciame na tlačiarov, ale budeme pokračovať smerom k zisťovaniu očakávaní a zámerov zákazníkov tlačiarní, tak aby sme vedeli poskytnúť názory a informácie od zákazníkov tlače smerom k Vám ich, dodávateľom.

Preto je veľmi dôležité, aby sme od Vás dostali správne a čo najpresnejšie informácie. Z našej strany garantujeme absolútnu diskrétnosť a anonymitu Vami poskytnutých informácií. Každé meranie má zmysel hlavne vtedy, ak sa vykonáva opakovane a je zdrojom informácií o trendoch vývoja. Tieto sú následne pre Vás, manažérov, dôležitým informačným materiálom pre rozhodovanie sa, ako ďalej pokračovať, do čoho investovať, na aké zákazky sa sústreďovať a podobne. Pri koncipovaní obsahu zisťovania sa môžete na nás v budúcnosti obrátiť s požiadavkou o zaradenie atribútu, na ktorý by ste radi poznali odpoveď Vy a my sa budeme snažiť odpovede získať. Každý, kto sa zapojí do nášho zisťovania bude zaradený do zoznamu manažérov, ktorým výsledky výskumu budú poskytnuté. V kompletnom rozsahu neplánujeme výstupy uverejniť v časopise. Nebolo by to fér voči Vám, ktorí sa do projektu zapájate. Nech sú výsledky zistenia zdrojom Vašej konkurenčnej výhody.

Ešte raz Vám ďakujeme za zapojenie sa Vaše úprimné a správne odpovede. Prosím pri vyplnení odpovedí, postupujte podľa inštrukcie, ohľadom počtu odpovedí a ich formy. Je to jednoduché.

S pozdravom

PrintProgress
Email address *
1. Uveďte v ktorej krajine sídli Vaša tlačiareň (zaujíma nás prevádzka) – vyberte jednu odpoveď. V prípade, že máte prevádzky v oboch krajinách, odpovedzte za každú prevádzku samostatne (2 dotazníky) *
2. Uveďte, aké druhy technológií používate pri Vašej polygrafickej výrobe. Označte všetky druhy, ktoré sú relevantné. *
Required
3. Koľko pracovníkov zamestnávate v trvalom (riadnom) pracovnom pomere vo Vašej tlačiarni.
4. Uveďte, aký ročný obrat ste v tis. EUR dosiahli v roku 2018 (vyberte správny interval) *
5. Uveďte aká je štruktúra druhu výroby (tlače) vo vašej tlačiarni (súčet percent nesmie prekročiť 100%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
merkantilná tlač
noviny a časopisy
knihy
obaly
etikety
iné
6. Uveďte aká je štruktúra trhov, pre ktoré tlačíte (vyrábate) vaše produkty (% podiel je Váš odhad) *
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Regionálna
Celoštátna
Export ČR (v prípade slovenskej firmy)
Export SR (v prípade českej firmy)
Export EÚ
Ostatné
7. Aký vývoj slovenskej / českej polygrafickej výroby očakávate od roku 2020? *
8. Koľko percent z vypracovaných cenových ponúk premeníte na skutočné zákazky (odhadom)? *
9. Koľko tlačí (tlačových príprav) zrealizujete ročne (odhadom)?: *
10. Koľko percent z celkového objemu Vašej výroby tvoria dlhodobé zmluvy, resp. pravidelné zákazky? *
11. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku je to:
12. Akú zmennosť využívate v prevádzke?
1 zmena
2 zmeny
3 zmeny
nemáme pevný počet zmien v týždni
Dlhodobo a trvalo 5 dní v týždni
Dlhodobo a trvalo 7 dní v týždni
13. Podľa Vás bude trh polygrafickej výroby na Slovensku / v Čechách v najbližších 3 rokoch:
14. Aké sú podľa Vás hlavné problémy slovenskej / českej polygrafie? Pre hodnotenie použite, škálu 0 – 10, kde 0 nie je problém a 10 je kľúčový problém. *
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chýbajúce odborné personálne kapacity – hlavne pre výkon odborných polygrafických činností (tlačiar, kníhviazač)
Systém podpory nákupu nových technológií je nastavený neefektívne a neprispieva k efektívnej obnove technologického parku
Spôsob poskytovania dotácií na rozvoj technológií likviduje konkurenciu na trhu
Schvaľovanie rozvojových dotácií je neprehľadné, neisté, dlho trvá - je nemotivujúce
Tlak na znižovanie cien zo strany zákazníkov (zadávateľov tlače) je enormný
Zákazníci (zadávatelia tlače) uprednostňujú nízku cenu pred vysokou kvalitou a pridanou hodnotou
Tlačiarne nie sú dostatočne vybavené profesionálnymi obchodnými zástupcami
Tlačiarne nie sú vybavené pracovníkmi schopnými ponúkať kreatívne výstupy pre zákazníka, resp. spolupracovať už na kreatívnom návrhu tlače
Ceny vstupov sú vysoké a spolu s tlakom na ceny výrobku bránia tvorbe marže na dosiahnutie zisku
Ceny nových technológií sú privysoké a návratnosť investície je neistá z hľadiska kapacity a potenciálu trhu
15. V záujme zvýšenia konkurencieschopnosti plánujeme v rokoch 2019 a 2020 realizovať nasledujúce aktivity (označte riadky s plánovanými aktivitami) *
Required
ĎAKUJEME VÁM ZA POSKYTNUTÉ INFORMÁCIE. VYBRANÉ INFORMÁCIE ZO SPRACOVANEJ ANALÝZY SLOVENSKEJ /ČESKEJ POLYGRAFIE UVEREJNÍME V ČASOPISE PRINTPROGRESS. GARANTUJEME ANONYMITU POSKYTNUTÝCH INFORMÁCIÍ. VYPLNENÍM TOHTO FORMULÁRA NÁM UDEĽUJETE SÚHLAS SO ZASLANÍM KOMPLETNÉHO VYHODNOTENIA TOHTO VÝSKUMU NA UVEDENÚ ADRESU.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service