แบบสำรวจข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบสำรวจฉบับบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ โปรดทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
สถานภาพ
Required
สังกัด/หน่วยงาน
Required
ช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อย (เวลาทำการปกติ จันทร์-อังคาร 8:00-16:30 น. และ พุธ-ศุกร์ 8:00-20:30 น. และเสาร์ - อาทิตย์ 8:30 - 20:30 น.)
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. ด้านทรัพยากรของห้องสมุดและการเข้าถึงทรัพยากร
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
1.3 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการสื่อและทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบและชัดเจน
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว
2.3 เวลาเปิด-ปิด สำนักวิทยบริการฯ มีความเหมาะสม
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.1 ความรู้และความชำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.2 การเอาใจใส่ผู้ใช้บริการและให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3.3 มีความสุภาพ และให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นมีจำนวนเพียงพอ
4.2 มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอ
4.3 มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้
4.4 มีพื้นที่นั่งอ่านเดี่ยว/กลุ่ม อย่างเพียงพอ
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5.1 ได้รับบริการและข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
5.2 การให้บริการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms