DOTAZNÍK administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020
Poznámka: V prípade, že sa Vám táto webová stránka/dotazník nezobrazuje správne, odporúčame aktualizovať verziu Vášho prehliadača, alebo použiť iný webový prehliadač.
1. V ktorom samosprávnom kraji, má sídlo Váš subjekt?
2. V ktorom sektore pôsobí Váš subjekt?
3. Koľko zamestnancov v trvalom pracovnom pomere má Váš subjekt?
4. Dostupnosť a kvalitu potrebných informácií týkajúcich sa možnosti využitia nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ v SR považujete za?
Prosíme, uveďte dôvod Vášho výberu (otázka č.4):
Your answer
5. Za najlepší spôsob získania informácií o fondoch EÚ v SR považujete?
6. Získať nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ je podľa Vášho názoru?
7. Ako vnímate proces prideľovania prostriedkov z fondov EÚ a kontroly ich využívania z pohľadu transparentnosti?
8. Koľkokrát v programovom období 2014-2020 Váš subjekt žiadal o nenávratný finančný príspevok?
V prípade, ak Ste odpovedali "nežiadali sme" - prosím, uveďte dôvod a pokračujte otázkou č.16:
Your answer
9. V rámci ktorého/ých programu/ov v programovom období 2014-2020 Ste boli žiadateľom?
10. Čas od vyhlásenia výzvy po uzávierku prijímania žiadostí o NFP je v prípade časovo ohraničených výziev pre zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov podľa Vášho názoru?
11. Došlo napokon k realizácii Vášho projektu/ov?
V prípade, ak ste odpovedali "nie", prosím uveďte dôvod:
Your answer
12. Aké administratívne kapacity využíval/ využíva Váš subjekt na výkon činností spojených s vypracovaním a predložením žiadosti o NFP a implementáciou projektu?
13. V prípade, ak Ste pri implementácii projektu využívali služby externých administratívnych kapacít, boli ste spokojní s kvalitou týchto služieb?
1
2
3
4
5
nevyužívali sme
odpoveď na škále: 1 = veľmi spokojní až 5 = veľmi nespokojní
Prosím, uveďte dôvod Vašej spokojnosti/nespokojnosti:
Your answer
14. Určte stupeň náročnosti jednotlivých administratívnych úkonov v procese implementácie (odpoveď na škále: 5 = maximálne náročný až 1 = minimálne náročný)
1
2
3
4
5
nemám skúsenosť
a) príprava a vyplnenie žiadosti o NFP
b) príprava povinných príloh k žiadosti o NFP
c) predloženie žiadosti o NFP (splnenie požadovaných náležitostí predloženia)
d) vykonanie verejného obstarávania
e) predkladanie monitorovacích správ/monitorovacích údajov počas realizácie projektu a preukazovanie napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov
f) vedenie evidencie pre účely finančného riadenia projektu
g) príprava a predkladania žiadosti o platbu vrátane povinných príloh
h) zmenové konanie (žiadosti o zmenu zmluvy o NFP a dodatky k zmluve o NFP)
i) zabezpečenie dokumentácie a potrebných úkonov pre účely kontrol a auditov počas realizácie projektu
j) príprava a predloženie záverečnej monitorovacej správy
k) ukončenie projektu, príprava a predloženie záverečnej žiadosti o platbu
l) uchovávanie účtovnej dokumentácie projektu
m) predkladanie monitorovacích správ po ukončení realizácii projektu
n) zadávanie údajov do ITMS2014+ (všetky fázy projektu)
o) realizácia povinných opatrení v oblasti informovania a komunikácie projektu
Uveďte ďalší/ie administratívny/e úkon/y v procese implementácie projektu. (v zátvorke určte stupeň náročnosti):
Your answer
15. Dostupnosť a kvalitu informácií potrebných na vykonanie administratívnych úkonov uvedených vyššie považujete za?
Prosím, uveďte dôvod Vášho výberu (otázka č.15):
Your answer
16. Označte ktoré kroky smerujúce k zjednodušeniu v rámci administratívnych úkonov by ste uvítali?
označte čo by ste uvítali
Zjednodušenie a sprehľadnenie formy a podoby vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadosti o NFP
Možnosť využitia dvojkolového výberu žiadostí o NFP (v prvom kole projektový zámer, v druhom kole žiadosť o NFP s prílohami).
Zvýšenie dostupnosti informácií o možnostiach a podmienkach získania pomoci z fondov EÚ
Štandardizácia dokumentov týkajúcich sa podmienok poskytnutia pomoci a ich jednoduché a jednoznačné formulovanie ("user-friendly" formát), najmä príručky pre žiadateľa a príručky pre prijímateľa NFP
Odstránenie nutnosti predkladania rôznych potvrdení z viacerých štátnych orgánov, aby si poskytovatelia NFP overili potrebné údaje priamo u iného štátneho orgánu a nie cez žiadateľov
Maximalizácia elektronickej formy komunikácie medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci a minimalizácia počtu dokumentov predkladaných v papierovej podobe
Prosím, uveďte Vaše návrhy zjednodušení:
Your answer
17. Plánujete požiadať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ aj v budúcnosti?
Prosím, uveďte dôvod Vášho výberu (otázka č.17):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy