แบบประเมินอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Reference Manager (EndNoteX8)
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Reference Manager (EndNoteX8) จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 -12.00น.
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 -12.00น.
ณ. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
เพศ
อาจารย์
พยาบาล
เจ้าหน้าที่
สถานะ
คณะแพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
อื่นๆ
สังกัด
ตอนที่ 2. ความเหมาะสมของการอบรมและวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เนื้อหาของหลักสูตรมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
3. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา
4. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม
5. ความพึงพอใจในสถานที่/ห้องฝึกอบรม
ตอนที่ 3. ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ก่อนเข้าฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมEndNoteX8
2.หลังเข้าฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมEndNoteX8
ตอนที่ 4.โดยภาพรวม ท่านพอใจกับการฝึกอบรมครั้งนี้ มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
พึงพอใจ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms