แบบสอบถามการรับรู้และการใช้ประโยชน์สื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน และเติมข้อความในช่องว่าง
1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด *
1.3 อายุ (ปี) *
1.4 ประกอบอาชีพ *
1.5 ประเภทหน่วยงานที่สังกัด *
1.6 โปรดระบุจังหวัดที่ท่านพักอาศัย *
ส่วนที่ 2 การรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง
ส่วนที่ 2.1 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง
คำชี้แจง: โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี้
1. ท่านได้รับรู้หรือได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทใดบ้างจากสำนักงานศาลปกครอง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ กรณีที่ท่านไม่เคยได้รับสื่อประชาสัมพันธ์รายการใด สามารถข้ามรายการนั้นไปได้)
1.1 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์
1.2 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.3 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทออนไลน์
1.4 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิทยุกระจายเสียง
1.5 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเว็บไซต์ศาลปกครอง
ส่วนที่ 2.2 การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง
คำชี้แจง: โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี้
1. ท่านได้นำข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง ไปใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงใด *
กรณีที่นำไปใช้ประโยชน์ ท่านนำไปใช้ประโยชน์ในระดับใด
Clear selection
2. ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองที่ได้รับจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 3 ช่องทางในการเปิดรับสื่อเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองที่ท่านเข้าถึงได้โดยสะดวก
คำชี้แจง: โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือเติมข้อความในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
โปรดระบุช่องทางในการเปิดรับสื่อเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองที่ท่านเข้าถึงได้โดยสะดวก *
Required
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
คำชี้แจง: โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในแต่ละประเภทสื่อประชาสัมพันธ์/ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือที่นี่...สถานีคดีปกครอง และหนังสือรู้ไว้ก่อนไปศาลปกครอง) *
2. ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD ความเป็นธรรม คือ ภารกิจของเรา, CD ครบเครื่อง...เรื่องคดีปกครอง, CD เรื่องเล่าดีดี...จากคดีปกครอง และ DVD Justice is Out Mission แนะนำศาลปกครองเสียงบรรยาย ไทย/อังกฤษ) *
3. ประเภทสื่อออนไลน์ (เอกสารประชาสัมพันธ์ รายปักษ์ ACT NEWS, สื่อประชาสัมพันธ์ประเภท Info Graphic, สื่อประชาสัมพันธ์ประเภท Motion Graphic สารพันคดีปกครอง และ สารคดี 2 นาทีคดีปกครอง) *
4. ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงในภาพรวม (รายการศาลปกครองพบประชาชน รายการ 30 นาทีคดีปกครอง ทางสถานีวิทยุรัฐสภา รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก รายการกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง และรายการ ทช.หมอทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) *
5. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าสนใจ *
6. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อสื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง *
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่ท่านได้รับสื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
1. วิทยุกระจายเสียง *
2. โทรทัศน์ *
3. หนังสือพิมพ์ *
4. สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ *
5. โปรแกรม Line ของสำนักงานศาลปกครอง *
6. แอปพลิเคชั่น “ศาลปกครอง” บนสมาร์ทโฟน *
7. เว็บไซต์ศาลปกครอง *
8. Facebook สำนักงานศาลปกครอง *
9. Youtube ศาลปกครอง *
10. Scan QR Code เพื่อรับชมสื่อประชาสัมพันธ์/ดาวโหลดแบบพิมพ์คดี *
11. Twitter *
12. Instagram *
13. ทัศนศึกษา/สัมมนา/ประชุมเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน *
14. ติดต่อด้วยตนเอง *
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง (ถ้ามี)
ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
สำนักงานศาลปกครอง โทร. 021412545 021411047

** กรณีที่บางท่านโทรศัพท์มือถืออาจจะแสดงหน้าจอแบบสอบถามนี้ ไม่ครบถ้วน ขอได้โปรดตอบแบบสอบถามผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก แทน **
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy