แบบฟอร์มขอเข้ารับบริการ
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอให้ผู้สมัครแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ข้าพเจ้ายินยอมให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสุด ทำการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์  ข้อมูลธุรกิจ รูปถ่ายของข้าพเจ้าทั้งในประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายที่ติดในใบสมัครของข้าพเจ้า ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหรือการดำเนินงานของราชการตามที่กฎหมายกำหนด)
*
ประเภทผู้เข้ารับบริการ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse