แบบประเมินเว็บไซต์

  ส่วนที่1

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

  5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
  1.1 ความสะดวก  ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
  1.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  1.3 ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)
  1.4 ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
  Please enter one response per row
  2.1 ถูกต้อง ครอบคลุม  ชัดเจน
  2.2 นำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อนำเสนอด้วยตนเอง
  2.3 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
  2.4 ความทันสมัย
  2.5 มีประโยชน์
  2.6 มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล 
  Please enter one response per row
  ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
  Please enter one response per row
  This is a required question