แบบสอบถามความคิดเห็น "การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3"
** แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงของท่าน ความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม **
Email address *
คำชี้แจง กรุณา ทำเครื่องหมาย √ ลงใน O หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy