ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions 2560)
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 2560

กิจกรรมดำเนินงานภายใต้กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ โดยสถาบันอาหารและหน่วยงานร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย , สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ การทำประเมินตนเอง Self Assessment ทั้ง 5 ด้านคือ (1) ด้านการตลาด (2) ด้านการผลิต (3) ด้านการเงิน (4) ด้านบุคลากร และ (5) ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
3. การพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในกลุ่ม Start Up, กลุ่ม Rising Star และกลุ่ม Turn Around เช่น การบริหารจัดการ การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การตลาด การพัฒนาโมเดลธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด้านอื่นๆ เป็นต้น
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจของตนมีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจ

คุณสมบัติเบื้องต้น
• เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
• เป็นผู้ผลิตอาหารและเกษตรแปรรูป หรือบริการอาหาร
• มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
• มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
• ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
• เป็นกิจการที่ไม่มีสถานภาพเป็น วิสาหกิจชุมชน OTOP
• กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
• เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม


สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
1. สนับสนุนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าให้คำปรึกษาพัฒนา
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานประกอบการ (วัน เวลา สถานที่ และหัวข้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. งบประมาณสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การจัดทำผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ หรือการสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน หรือการปรับปรุงได้ได้ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น


เงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการ
1. เป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เกษตรแปรรูป หรือบริการด้านอาหาร
2. หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รง. 4 หรือ รง. 2 หรือ สบ.1, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือสำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์, ภพ.20 หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษี, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ที่ปรึกษาเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้ความยิมยอมแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลด้านการผลิต และให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันอาหารสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้
4. กิจกรรมที่ดำเนินการต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้พิจารณาจากความพร้อมของผู้ประกอบการและขอบเขตของการดำเนินกิจกรรม
5. สถาบันอาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยจะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบต่อไป
6. สถาบันอาหารสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการแก่ สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ เช่น การสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน หรือจัดทำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือตราสินค้าที่ได้พัฒนา ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
7. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่ามัดจำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการเข้าร่วม
โครงการฯ และจะได้รับมัดจำคืนหลังจากสิ้นสุดโครงการ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 หรือ รง.4 ถ้ามี)
2. สำเนาหลักฐานการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.2 หรือ สบ.1)
3. สำเนาใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (กรณีธุรกิจบริการอาหาร)
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือสำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
5. ภพ. 20 หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี
6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


** กรุณาศึกษาเงื่อนไขการสมัครโดยครบถ้วน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง**


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันอาหาร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms