Informačný seminár k výzve s kódom : IROP-P03-SC31-2019-49
Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň, ktorý organizuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Košického kraja k výzve s názvom : Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).
Termín konania: 6. Augusta 2019
Miesto konania: Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova (miestnosť číslo 310)
Košice
Registrácia : Od 9:00 do 9:30
Email address *
Organizácia *
Meno *
Priezvisko *
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate Ministerstvu kultúry SR súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom organizácie Informačného dňa. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ste si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ministerstvo kultúry SR je povinné osobné údaje uchovávať po dobu realizácie aktivít súvisiacich s Výzvou kód : IROP-P03-SC31-2019-49, vrátane ich archivácie. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy