แบบสอบถาม "สำนักงานพมจ." เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ ) ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตสน. พก.) ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในต่อไป
ตสน.พก.ขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
1.จังหวัดที่ให้ข้อมูล *
สำนักงาน พมจ. ของท่านอยู่ในจังหวัดใด
Your answer
2.ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดของท่านเกษียณอายุราชการในปีใด *
3.ในเรื่องการบันทึกบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดของท่าน มีการสอบยันยอดระหว่างบัญชีในระบบ GFMIS กับบัญชีมือทุกสิ้นเดือนหรือไม่ อย่างไร *
4.การทำหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์ และผู้ดูแล (Admin) ในระบบงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดของท่านเป็นอย่างไร *
5.ในจังหวัดของท่านมีการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ที่ใช้ไปในแต่ละวัน กับจำนวนเงินที่นำส่ง หรือไม่ อย่างไร *
6.ในจังหวัดของท่านมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปในระบบ (ออนไลน์) กับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือจริงหรือไม่ อย่างไร *
7.จังหวัดของท่านได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ในช่วงเวลาใด *
8.จำนวนลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยธนาณัติในปีงบประมาณ 2560 ในจังหวัดของท่านตรงกับข้อใด *
9.จำนวนลูกหนี้ทั้งหมดของจังหวัดของท่านตรงกับข้อใด *
10.ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดของท่านมีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีออนไลน์แล้วครบถ้วนหรือไม่ (หมายถึงเจ้าหน้าที่การเงินบันทึก และ admin อนุมัติแล้ว) *
11.จังหวัดของท่านมีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินกองทุนฯ ในระบบ GFMIS ตามระเบียบ (ข้อ 38,78) หรือไม่ อย่างไร *
12.จังหวัดของท่านมีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้กรณีจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร *
13.จังหวัดของท่านมีการจัดการความรู้ด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ (กองทุน) หรือไม่ อย่างไร *
ด้วยความขอบคุณจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วิสัยทัศน์ ตสน.พก. "การตรวจสอบภายใน พก. เป็นไปตามมาตรฐาน"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms