2020/21 Opt-In for School Transportation Form IH
Please complete the below form to request transportation for Shakopee Public Schools and SACS students that do not have current transportation arrangements on file for the 2020/21 school year.

Please submit an individual form response for EACH STUDENT. PLEASE NOTE that standard eligibility guidelines still apply, click here for more info: https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/7506

Once transportation is set up for a student, Palmer Bus Service will contact you with your student's transportation information.

If you have additional transportation questions, please contact the Transportation Department at Transportation@shakopee.k12.mn.us

Spanish and Somali translations have been included in the form.

Spanish Translation Below
Complete el formulario a continuación para solicitar transporte para los estudiantes de las
Escuelas Públicas de Shakopee y SACS que no tienen los arreglos de transporte actualmente
en el archivo. Complete un formulario para CADA ESTUDIANTE. Una vez que se haya
configurado el transporte para el estudiante, Palmer Bus Service se comunicará con usted con
la información de transporte de su estudiante.

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Transporte a:
Transportation@shakopee.k12.mn.us

Somali Translation Below
Fadlan buuxi foomka hoose si aad u codsatid gaadiid loogu talagalay Iskuulada Dadweynaha ee Shakopee iyo ardayda SACS ee aan ku lahayn diyaarinta gaadiidka hadda faylka. Fadlan u soo gudbi foom shaqsi ahaan jawaab ardey kasta. Marka ardayga loo diyaariyo gaadiid, Adeegga Baska Palmer ayaa kula soo xiriiri doona macluumaadka gaadiidka ardaygaaga.

Haddii aad qabtid su'aalo gaadiid dheeraad ah, fadlan la xiriir Waaxda Gaadiidka ee Transportation@shakopee.k12.mn.us
Email address *
Student's First & Last Name (Nombre Completo del Estudiante/Magaca Ardayga Oo Buuxda) *
Grade (Grado/Darajada) *
Student School (Escuela/Iskuulka) *
Parent/Guardian First & Last Name (Nombre del Padre/Magaca Waalidka / Mas'uulka) *
Primary Phone Number (Número de Teléfono/Lambarka Taleefanka Aasaasiga ah) *
Home Address (Dirección/Cinwaanka) *
Desired Start Date for Student to be Transported (Fecha de inicio de transporte/La Bilaabayo Taariikhda Bilowga ee Ardayga in la qaado) *
MM
/
DD
/
YYYY
Parent or Guardian Electronic Signature (Firma del Padre - Tutor/Saxeexa Waalidka - Masuulka) *
Additional Comments (Comentarios adicionales/Faallooyin Dheeraad ah)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of K12 Transportation Management Services Inc. Report Abuse