ศึกษาดูงานสุดยอดเทคโนโลยี AI & Robotics อันดับ 1 ของโลก พร้อมเจรจาธุรกิจ ณ เซี่ยงไฮ้ จีน
ศึกษาดูงานสุดยอดเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) & Robotics อันดับ 1 ของโลก : Logistics, Industrial AI Robots และ Cloud AI Platform (Digital Platforms ที่จะช่วยติดปีกให้การทำธุรกิจของบริษัทต่างๆ ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ SME ไปจนถึงกลุ่ม Startup มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป)

พร้อมเจรจาและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการ AI & Robotics รายใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง และพบกับผู้บริหาร CCPIT Shanghai (China Council for The Promotion of International Trade)

วันที่ 21-25 เมษายน 2562 (5 วัน 4 คืน) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองศูนย์กลางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ ชั้นนำของโลก

*** ค่าศึกษาดูงาน 45,000 บาทต่อท่าน *** รับ 30 ท่านเท่านั้น ปิดเมื่อเต็มจำนวน - ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครตามลำดับการชำระเงินที่สมบูรณ์

✅ ลดทันที 5,000 บาท/คน เมื่อชำระเงิน ภายใน 31 มีนาคม 2562 ✅

หมายเหตุ : ค่าศึกษาดูงานครอบคลุมค่าที่พักโรงแรม 4 ดาว (พักคู่) + ค่าอาหารทุกมื้อ + ค่ารถเดินทางในจีน + ค่าจ้างและค่าทิปมัคคุเทศน์ หัวหน้าทัวร์และคนขับรถตลอดการเดินทาง + ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ + ค่า VISA (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ)

( ✈ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตาม Flight ที่ระบุในกำหนดการ ขอให้ท่านดำเนินการและชำระค่าใช้จ่ายตรงกับบริษัททัวร์)

Email address *
ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน
ศึกษาดูงานสุดยอดเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) & Robotics อันดับ 1 ของโลก พร้อมเจรจาธุรกิจ
สถานที่และรายละเอียดการศึกษาดูงาน พร้อมกำหนดการเดินทาง คลิก https://goo.gl/o3fdsy
(การบรรยาย ณ สถานที่ดูงานต่างๆ กรณีเป็นภาษาจีน มีล่ามแปลจีนเป็นไทย)
ข้อมูลผู้เดินทาง (กรณีเดินทางมากกว่า 1 คน ขอให้กรอกแบบฟอร์มใหม่)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ไทย) *
Your answer
นามสกุล (ไทย) *
Your answer
ชื่อ (อังกฤษ : ตามที่ระบุใน Passport และ Passport ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน) *
Your answer
นามสกุล (อังกฤษ : ตามที่ระบุใน Passport) *
Your answer
ตำแหน่ง (อังกฤษ) *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
หมายเลข Passport
Your answer
มือถือ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
LINE ID (โปรดระบุเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ) *
Your answer
ปัจจุบันท่านมี VISA จีน หรือไม่ ? *
ต้องการห้องพัก *
ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ *
อาหารที่ท่านไม่รับประทาน [โปรดระบุ (ถ้ามี)]
Your answer
บริษัท (ชื่อภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เดินทางในนาม *
ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุให้ถูกต้อง ครบถ้วน)
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) *
Your answer
ที่อยู่บริษัท (ภาษาไทย) *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท *
Your answer
ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ *
Your answer
ข้อมูลผู้ประสานงานการเดินทาง
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
มือถือ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
LINE ID (โปรดระบุเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ) *
Your answer
การชำระเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*
อัตราการชำระเงินต่อท่าน *
NOTE (กรณีท่านต้องการฝากข้อความ)
Your answer
สมัครสำเร็จ ระบบจะมีข้อความขึ้นว่า " Congratulations! การสมัครของท่านได้บันทึกเข้าสู่ระบบแล้ว"
(กรณีไม่พบข้อความขึ้น ตามที่ระบุ ต้องขอให้ท่านกรอกข้อมูลสมัครใหม่อีกครั้ง)
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เพียงสแกน QR CODE เพิ่มเราเป็นเพื่อน
ติดต่อสอบถาม LINE: @nidaubi
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
Email: nidaubi@gmail.com
LINE : @nidaubi
Tel: 02-727-3946
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service