ශ‍්‍රී ලංකා කළ්‍යාණ මිත‍්‍ර සංගමය The Buddhist Guiders' Association of Sri Lanka
සාමාජික දත්ත සටහන (Collection of Members Details)
Email address *
Name (නම) *
Address in SL ( ලංකාවේ ලිපිනය) *
District (SL) - දිස්ත්‍රික්කය *
NIC (ජා: හැ: අංකය) *
Phone number (දුරකතන අංකය) *
Gender (ස්ත‍්‍රී පුරුෂ භාවය) *
Occupation (රැකියාව)
If retired, occupation done (විශ්‍රාමික නම් සිදු කළ රැකියාව)
ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය, නො:108, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07.
Tel :- 011 2 694 100 / 077 2 900 095 Email :- cvpprograms@gmail.com
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service