ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛЯ

Уважаеми учители, въпросникът, който Ви предлагаме, се от-нася до тормоза от връстниците в училище.
Какво означава тормоз от връстниците в училище?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Тормозът от връстниците е особена форма на злонамерена агресия, извършвана многократно от позицията на силата.
(1) Целта е да се причини физическо или психическо страда-ние на жертвата.
(2) Тормозът не е отделен акт – действията се повтарят мно-гократно, систематично, за продължителен период от време. (От-делният инцидент в училище сам по себе си не може да се опреде-ли като тормоз.)
(3) При тормоза едната страна е очевидно по-слаба и не може адекватно да се защити, но въпреки това този, който я тормози, продължава отново и отново с действията си. Дисбалансът на сила прави възможен многократния, продължителен характер на тормо-за. Поради тази причина схватките в училище между страни с приб-лизително еднаква сила (с цел урегулиране на взаимоотношенията, постигане на доминираща позиция в групата и др.) не трябва да се определят като тормоз.
ФОРМИ
Тормозът може да се прояви като директни физически или вербални атаки – удари, ритане, блъскане, дразнене, подигравки, обиди и др., или като вид социална манипулация, която цели ув-реждане на взаимоотношенията на жертвата – например опити за злепоставяне, изолация, изключване от групата. Типични средства за това са разпространяването на клюки, слухове, интриги и други начини за социална манипулация, целящи уязвяване и причинява-не на вреда.
Особена форма на тормоз е употребата на власт/сила: жертва-та е принуждавана да прави неща, които не иска, от позицията на властта и доминирането: унижавана е или е изнудвана с цел полу-чаване на облаги (пари и др.)
Съвременна форма на тормоз е кибертормозът, при който вредата се нанася чрез социалните мрежи и средствата за мобилна комуникация. Кибертормозът може да е в директни форми, напри-мер чрез изпращане на обидни или заплашителни имейли или SMS-и, но типично се осъществява в индиректна форма: писане на обидни неща в чата, Facebook и другите социални мрежи, качване на снимки, клипове и други дискредитиращи материали в мрежата. Характерно за кибертормоза е, че агресорът остава в много голяма степен анонимен, което му позволява да избегне риска от отмъще-ние.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖЕРТВАТА
Типичните жертви на тормоз от връстниците обикновено са плахи, неуверени, тревожни деца, чиито чувства лесно могат да бъ-дат засегнати; физически са по-слаби (характеристика, която е по-важна при момчетата); социално са изолирани в класа, самотни, с малко или изобщо без приятели; не умеят да отстояват себе си, при конфликт се отдръпват или заемат подчинена позиция; ако ги ата-куват, реагират с примирение и приемат без съпротива това, което им се случва.
Не всички деца с посочените характеристики стават жертви на тормоз от връстниците, но много от тях, поради неувереността, коя-то излъчват, и подчинения, пасивен стил на реагиране, непредна-мерено привличат вниманието и са в по-висок риск да се окажат мишена на тормоз.
Освен посочените, има и деца с по-различни характеристики: импулсивни, със слаб самоконтрол, емоционално нестабилни, реа-гират гневно, невъздържано, когато им пречат. Поради неовладе-ния си, импулсивен начин на поведение, тези деца често лекомис-лено предизвикват останалите, генерират напрежение и провоки-рат ответни реакции. Тези деца са в риск да се окажат в „смесения“ статус на агресор-жертва: деца, които едновременно са обект на тормоз, но заедно с това тормозят другите. Агресорите-жертви потенциално са били: (а) жертви, които на свой ред са започнали да тормозят други деца, или (б) „неуспешни“ агресори, на които оста-налите отмъщават.