แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการหางานทำของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปทางมหาวิทยาลัยฯ ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
รหัสประจำตัวนักศึกษา *
เพศ *
อายุ *
สำเร็จการศึกษาในระดับ *
คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
อีเมล
ประสบการณ์การทำงาน
ความสามารถพิเศษ
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy