แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ สพล.ชุมพร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้และรับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและปัญหาที่มีจากการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้และรับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

ขอบเขตในการรวบรวมข้อมูล
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล และ ผู้รับบริการข้อมูล ของสถาบันการพลศึกษา ดังนี้
1.1 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1.2 บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
2. ด้านระยะเวลา
เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มกราคม 2560

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและปัญหาของการให้บริการ

  This is a required question

  ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ค่ะ ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข