แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครอง
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยคลิกเลือกตามระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์ดังนี้
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
2 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
3 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
1. การแต่งกายของนักเรียนด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของนักเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
2. เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
3. การให้ความเคารพ ศรัทธา เชื่อฟังบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ของนักเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
4. การประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของนักเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
5. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เพศ วัย และมีความสุภาพอ่อนโยนทั้งกาย วาจา ใจ ของนักเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
6. การมาเรียนทันเวลา ไม่ขาดเรียน ไม่หนีเรียนและเข้าเรียนตรงเวลา ของนักเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
7. การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
8. การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่เล่นการพนันทุกชนิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในและนอกโรงเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
9. มีความซื่อสัตย์ รักความสามัคคี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือรวมกลุ่มกันสร้างความเสื่อมเสีย แก่ตนเอง ผู้อื่นและโรงเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
10. มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล รักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ บริเวณทั่วไป *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
11. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
12. การร่วมกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน *
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service