แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านการเมืองและกฎหมาย P

  โรงเรียนเข้าโครงการกองทุนการศึกษา รุ่น 4
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก
  นักเรียนลดลง ทำให้ต้องปรับลดอัตรากำลังครู
  นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงตลอด
  การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ไม่สอดรับกับความเป็นจริง
  ขาดการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  Please enter one response per row