Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çalışan Memnuniyet Anketi
Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için okuldaki uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki görüşleriniz okulumuz planlamasını etkileyecektir. Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.
ANKET SORULARI Hiç için (1); az için (2); orta için (3); çok için (4) ve tam için (5)'i işaretleyin
A. Destek
1. Okul liderleri, okul ve sınıf yönetiminde çalışanları desteklemekte ve onlara yön göstermektedir. *
2.Okul yönetimi, çalışanların performansını geliştirmeleri için gerekli desteği sunmaktadır. *
B. Fırsat Eşitliği
3. Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin yürütülmesinde liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır. *
4.Ders araç-gereç ve donanımın kullanmasında fırsat eşitliği sağlanmaktadır. *
C. İletişim
5. Okul ile çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim ağı vardır. *
6. Okuldaki iletişim sistemi (yazılı, sözlü, elektronik, ara toplantılar vb) yeterlidir. *
Ç. Güvenlik
7. Okulda, okula gelen yabancı kişilere karşı alınan güvenlik önlemleri yeterlidir *
8. Okulda yangın ve doğal afetlere (deprem, sel vb) karşı alınan güvenlik önlemleri yeterlidir *
D. Kararlara Katılım
9. Okul liderleri, okul toplumunu yönetime katmak için çaba göstermektedir *
10. Okul bütçesinin oluşturulması sürecine okul toplumu üyelerinin katılımları sağlanmaktadır. *
E. Kariyer Geliştirme
11.Okulda bireysel ve mesleki gelişime önem verilmektedir. *
12. Okul personelinin üst öğrenim yapabilmesine destek sağlanmaktadır *
13. Çalışanlar, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları için teşvik edilmektedir *
F. Okul Ortamı
F. 1. Okulun Fiziki Yapısı
14. Okul binası ve diğer kullanım alanları okulun eğitim politikası doğrultusunda kullanılmaktadır. *
15. Okul mekânları temiz ve bakımlıdır. *
16. Okulun fiziki mekânlarının düzenli olarak bakım ve onarımı yapılmaktadır. *
17. Okulun mekânları eğitim-öğretime yönelik etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. *
F. 2. Okul İklimi
18. Okul liderleri, okulda olumlu örgütsel kültür ve iklim yaratmak için çaba göstermektedir. *
19. Çalışanlar bu okulda çalışmaktan memnundur. *
20. Bu okulda iş paylaşımı esastır *
G. Okulda Bulunan Araç-Gereç
21. Okulumuzun öğretim programı çerçevesinde kullanılması gereken teknolojik ders araç-gereçleri yeterlidir. *
22. Okulda üretilen bilgiye erişim kolaydır. *
23. Okulumuzda üretilen bilginin ve materyalin yayılımı etkin olarak gerçekleştirilmektedir. *
24. Okulumuzda üretilen bilginin ve materyalin korunmasına ilişkin yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır. *
25. Okulun öncelikleri doğrultusunda, okulun teknolojik donanımı sağlanmaktadır. *
H. Okulun Vizyon, Misyon ve Değerleri
26. Okul liderleri, okulun stratejik amaç ve hedeflerini belirlemişlerdir. *
27. Okul liderleri, okulda paylaşılan bir vizyon yaratmak için çaba göstermektedir. *
28. Okul liderleri, okul geliştirme çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. *
I. Öğretmene Okul Tarafından Sağlanması Gereken Hizmetler
29. Çalışanların özlük işleri zamanında ve doğru olarak yapılmaktadır *
30. Okulda çalışanların istekleri doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetleri sunulmaktadır *
İ. Performans Değerlendirme Sistemi
31. Okul liderleri, okulun performans göstergelerine ilişkin verileri toplumun erişimine açmaktadır. *
32. Okul yöneticileri, performans değerlendirme süreci ile ilgili tarihi önceden çalışanlara bildirmektedir. *
33. Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır. *
34. Performans değerlendirmesi çok yönlü yapılmaktadır. *
35. Performans değerlendirme ölçütlerine uygun bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır *
J. Takdir, Tanıma Sistemi
36. Okul yönetimi başarılı performans gösteren personeli veya ekibi ödüllendirmektedir. *
37. Okulda yapılan işler takdir edilmekte, diğer çalışanlarla paylaşımı sağlanmaktadır. *
38.Her türlü ödüllendirmelerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır. *
K. Yetkilendirme (Çalışanın Görevi İle İlgili Güçlü Kılınması)
39. Yetkilendirme, yaratıcılık ve yenilikçilik konularında okul yönetimi çalışanlara destek olmaktadır *
40. Okulda düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlere, çalışanların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılmaktadır. *
L. Yönetimden Memnuniyet
41. Okul liderleri, eğitim-öğretime yönelik yenilikçi yaklaşımları anlamakta ve uygulamalara liderlik yapmaktadır. *
42. Okul liderleri, etkili bir okul yönetimi için okulda gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. *
43. Okul liderleri, okulu geliştirmek için iç ve dış fırsatlardan yararlanmaktadır. *
44. Okul liderleri, kendi performanslarını geliştirmek için sürekli öğrenme çabasındadır. *
45. Okul liderleri, okulda etkin bir yönetim sistemi oluşturmak için çaba göstermektedir. *
46. Okul liderleri, okulda olumlu örgütsel kültür ve iklim yaratmak için çaba göstermektedir. *
47. Okul yöneticileri, eğitim teknolojilerini yakından takip etmektedir. *
M. Topluma Etki ve Katkı
48. Okul bütçe yönetim sistemi vardır. *
49. Okul bütçesi okul toplumu denetimine açıktır. *
50. Toplumun çeşitli kesimleri okul geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. *
51. Okulda, topluma olumlu katkılar sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. *
52. Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere toplumun çeşitli kesimleri katılmaktadır. *
53. Okul, kendi olanaklarını çevresiyle paylaşmaktadır. *
54. Okulun, toplum tarafından algılanan imajı olumludur. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service