แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศในวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

  ตอนที่ 1 รายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ

  ด้านประสิทธิภาพ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านความปลอดภัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question