ใบสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครขอรับเงินทุนการศึกษา
1. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ภาคต้น ม.4 จนถึงภาคต้น ม.6 ไม่ตำ่กว่า 2.50 และต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 หรือที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสังกัดอื่น ที่เป็นบุตรโดยชอบตามกฏหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคต้น ม.4 จนถึงภาคต้น ม.6 ไม่ตำ่กว่า 2.50
3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่กรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษากำหนด
4. เป็นผู้มีความประพฤตดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสถานศึกษา
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่มีภาระผูกพัน ที่จะต้องทำงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกับบุคคลอื่นใด เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาแล้ว
7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นจากกรุงเทพมหานคร
8. มีผลการสอบ GAT/PAT 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด

  1. ข้อมูลผู้สมัคร

  กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question