การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2) สำหรับสถานศึกษา
ขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง รอบที่ 2 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 (กรณีไม่รายงานในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนนในภาพรวม สัปดาห์ละ ฺ0.500 คะแนน)
ชื่อสถานศึกษา *
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละของผลการรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ไม่ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้
***ตัวชี้วัดนี้สถานศึกษาไม่ต้องรายงาน เนื่องจาก สอศ. จะเก็บข้อมูลจาก ศทอ. โปรดดำเนินการในข้อต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 1.1 *
Required
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ประสิทธิผลการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
***ตัวชี้วัดนี้สถานศึกษาไม่ต้องรายงาน เนื่องจาก สอศ. จะเก็บข้อมูลจาก สตอ. โปรดดำเนินการในข้อต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 1.2 *
Required
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : การจัดรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
***ตัวชี้วัดนี้สถานศึกษาไม่ต้องรายงาน เนื่องจาก สอศ. จะเก็บข้อมูลจาก สมอ. โปรดดำเนินการในข้อต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 1.3 *
Required
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms