แบบประเมินการสอนของครู โดยนักเรียน

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำเครื่องหมายถูก ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง, ถ้าท่านเข้าเรียนไม่สม่ำเสมอ (ไม่ถึง 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด) โปรดสละสิทธิ์ในการตอบ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.  ครูผู้สอนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  2.  ครูผู้สอนเข้าสอนตรงเวลา
  3.  ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน
  4.  ครูผู้สอนพูดจาไพเราะ ไม่หยาบคาย
  5.  ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
  6.  ครูผู้สอนให้ความสนใจในความแตกต่างของบุคคล
  7.  ครูผู้สอนให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน
  8.  ครูผู้สอนมีความรู้ในการสอน
  Please enter one response per row
  9.  การเตรียมการสอนของครู
  10. เนื้อหาที่ครูนำมาสอน
  11. กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน
  12. สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน พรีเซ็นสเตชั่น หรือ เพาเวอร์พอยต์
  13. สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน วีดีโอ
  14. การมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน
  15. ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
  16. เน้นนักเรียนเป็นหลัก
  17. ครูผู้สอนเน้นเรื่อง การพูด การอ่าน และเขียน ของภาษาไทยและ ต่างประเทศ
  18. ครูผู้สอนรับฟังความต้องการของนักเรียน
  19. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูกับนักเรียน
  20. ระยะเวลาในการสอน
  21. การสอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่น
  22. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
  23. ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
  24. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ ผู้เรียนมี           ความสุขในการเรียน มีความเป็นประชาธิปไตย
  25. การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ ตัวอย่างของ จริงของการทดลอง  หนังสือ  อินเตอร์เน็ต ฯ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question