รู้ลึก รู้จริง โดย P-Dome.com

การบรรยายระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) (สำหรับ นักเรียน ม.6 และคุณครูแนะแนว)
- เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย (จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร มหิดล มศว ศิลปากร มจธ. มจพ. สจล.)
- เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.บูรพา )
- การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนอกรั้วมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันพระบรมราชชนก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Workshop พัฒนาศักยภาพ (สำหรับ นักเรียน ม.4-6)
- การค้นหาตนเอง สาขาอาชีพแห่งอนาคต เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต
- ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
- การทำแฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio)


โรงเรียนลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลให้ทีมงาน P-Dome.com ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question