Admissions Planning อนาคตกำหนดได้ เลือกคณะ เลือกอนาคต รู้ลึก รู้จริง โดย P-Dome.com

กิจกรรม Admissions Planning อนาคตกำหนดได้ เลือกคณะ เลือกอนาคต รู้ลึก รู้จริง โดย P-Dome.com

การบรรยายระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาระบบใหม่ เริ่มปีการศึกษา 2561 (สำหรับ นักเรียน ม.4-5 และคุณครูแนะแนว)
- ระบบข้อสอบกลาง
- ระบบโควตา
- ระบบเคลียริ่งเฮาส์
- ระบบรับตรง
- หัวใจของการคัดเลือกฯ ระบบใหม่ เริ่มปีการศึกษา 2561
- เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

การบรรยายรับตรง-แอดมิชชัน (สำหรับ นักเรียน ม.6 และคุณครูแนะแนว)
- รู้ลึก รู้จริง ช่องทางรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
- เจาะลึกรับตรง 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย (จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร มหิดล มศว ศิลปากร มจธ. มจพ. สจล.)
- เจาะลึกรับตรง-โควตา 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.บูรพา )
- การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนอกรั้วมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันพระบรมราชชนก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- เจาะลึกการรับเข้าศึกษาผ่านระบบแอดมิชชัน วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชัน

Workshop พัฒนาศักยภาพ (สำหรับ นักเรียน ม.4-6)
- การค้นหาตนเอง สาขาอาชีพแห่งอนาคต เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต
- ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
- การทำแฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio)

ติววิชาการ
- ติว GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ และ O-NET ม.6
- ความร่วมมือกับสถาบันที่มีประสบการณ์ติวในโรงเรียนทั่วประเทศ อาทิ Enzyme Academy http://enzyme-academy.com/ และ New ELA https://www.facebook.com/thenewela


โรงเรียนลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลให้ทีมงาน P-Dome.com ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question