แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการจัดทำ รายงานสารสนเทศและข้อมูลสถิติการศึกษา
(สำหรับผู้รับบริการ)

คำชี้แจง
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เผยแพร่ผ่าน Internet ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจ โดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ต้องการตามความเป็นจริง (โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์ http://www.inspect3.moe.go.th/dtt/maintotal.htm) จึงขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่เป็นจริงตามความเห็นของท่าน โดยแบบสำรวจมีทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. เพศ *
2. อายุ *
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
4.ตำแหน่ง *
5. ชื่อ สังกัด / หน่วยงาน / สถานที่ทำงาน *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service