මහ මැතිවරණය / General Election 2015

අගෝස්තු 17 පැවැත්වෙන මැතිවරණයේදී ඒ ඒ පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් දිනාගන්නා ආසන සංඛ‍යාව නම් කර මුදල් තෑගි දිනාගන්න.
Forecast the number of seats each political party and get at the forthcoming election and win cash prizes.
  0-225 ත් අතර සංඛ්‍යා පමණක් ඇතුළු කරන්න / Numbers in between 0 - 225
  This is a required question
  0-225 ත් අතර සංඛ්‍යා පමණක් ඇතුළු කරන්න / Numbers in between 0 - 225
  This is a required question
  0-225 ත් අතර සංඛ්‍යා පමණක් ඇතුළු කරන්න / Numbers in between 0 - 225
  This is a required question
  0-225 ත් අතර සංඛ්‍යා පමණක් ඇතුළු කරන්න / Numbers in between 0 - 225
  This is a required question
  0-225 ත් අතර සංඛ්‍යා පමණක් ඇතුළු කරන්න / Numbers in between 0 - 225
  This is a required question
  0-225 ත් අතර සංඛ්‍යා පමණක් ඇතුළු කරන්න / Numbers in between 0 - 225
  This is a required question
  0-225 ත් අතර සංඛ්‍යා පමණක් ඇතුළු කරන්න / Numbers in between 0 - 225
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be at least 10 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question