แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานพัฒนาคณาจารย์
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานพัฒนาคณาจารย์
ข้อมูลเบื้องต้น
1.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม *
สังกัดหน่วยงาน
สังกัดหน่วยงาน* (หากไม่ปรากฎตามข้างต้น)
Your answer
ความพึงพอใจต่อฝ่ายงาน
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการโปรดพิมพ์ลงในส่วนของ "ความคิดเห็นอื่นๆ " ของแต่ละส่วนงาน
ความพึงพอใจต่อ งานพัฒนาการสอนและวิจัย : ประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (ผู้รับผิดชอบ: คุณปุณณวิช โสภณ) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (มีความพร้อมและมีใจให้บริการ)
ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คล่องตัวและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว)
ด้านคุณภาพของการให้บริการ (ได้รับการบริการตามเป้าประสงค์ คุณภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน)
คุณภาพโดยรวมในการบริการของฝ่ายงาน
ความคิดเห็นอื่น ๆ ต่องานพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย (ประเมินศักยภาพด้านการสอน)
Your answer
ความพึงพอใจต่อ งานพัฒนาการสอนและวิจัย : วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (มีความพร้อมและมีใจให้บริการ)
ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คล่องตัวและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว)
ด้านคุณภาพของการให้บริการ (ได้รับการบริการตามเป้าประสงค์ คุณภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน)
คุณภาพโดยรวมในการบริการของฝ่ายงาน
ความคิดเห็นอื่น ๆ ต่องานพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย (วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน)
Your answer
ความพึงพอใจต่อ งานพัฒนานวัตกรรมและระบบการจัดการความรู้ (ผู้รับผิดชอบ: คุณวัชรี พิรักษา) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (มีความพร้อมและมีใจให้บริการ)
ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คล่องตัวและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว)
ด้านคุณภาพของการให้บริการ (ได้รับการบริการตามเป้าประสงค์ คุณภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน)
คุณภาพโดยรวมในการบริการของฝ่ายงาน
ความคิดเห็นอื่น ๆ ต่องานพัฒนานวัตกรรมและระบบจัดการความรู้
Your answer
ความพึงพอใจต่อ งานประเมินการสอน (ผู้รับผิดชอบ: คุณสมจิน เปียโคกสูง) *
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (มีความพร้อมและมีใจให้บริการ)
ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คล่องตัวและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว)
ด้านคุณภาพของการให้บริการ (ได้รับการบริการตามเป้าประสงค์ คุณภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน)
คุณภาพโดยรวมในการบริการของฝ่ายงาน
ความคิดเห็นอื่น ๆ ต่องานประเมินการสอน
Your answer
ความพึงพอใจต่อ งานสารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงาน (ผู้รับผิดชอบ: คุณสุดารัตน์ น้อยมะโน) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ (มีความพร้อมและมีใจให้บริการ)
ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ (ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คล่องตัวและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว)
ด้านคุณภาพของการให้บริการ (ได้รับการบริการตามเป้าประสงค์ คุณภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน)
คุณภาพโดยรวมในการบริการของฝ่ายงาน
ความคิดเห็นอื่น ๆ ต่องานสารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงาน
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse - Terms of Service