แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านการให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน S2

  หลักสูตรมีการบูรณาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา
  มีการจัดรายวิชาเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าของนักเรียน (IS)
  เด็กมีอิสระในการแสดงออกด้านกิจกรรมกีฬา/ ศิลปะ/ดนตรี
  ในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่นที่สามารถนำนักเรียน เรียนรู้หลากหลาย
  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔
  มีกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ และส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
  โรงเรียนมีความร่มรื่น อบอุ่น ปลอดภัย
  นักเรียนพิการเรียนร่วม ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและอย่างเป็นระบบ
  ขาดการทำการวิจัยและประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระ
  ครูขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
  นักเรียนยังขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพียงแค่ไว้เล่นเฟส ไลน์
  จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ
  ขาดการทำสารสนเทศเกี่ยวกับปราชญ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
  นักเรียนติด 0 ร มส จำนวนมาก
  + นักเรียนบางกลุ่มยังมีปัญหาด้านการดื่มสุรา ยาเสพติด ยังไม่เห็นวิธีการจัดการกับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
  ขาดการส่งเสริมวินัย ความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรม
  การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในชุมชนยังน้อย
  ครูขาดความตระหนักในหน้าที่ที่ตนอเงได้รับมอบหมายหรือทำงานไม่เต็มความสามารถ ไม่ทุ่มเทกับงาน
  พื้นที่บางจุดในโรงเรียนขาดการดูแลทำให้เสื่อมโทรม 
  Please enter one response per row