แบบสอบถามความพึงพอใจการปรับปรุงเว็บไซต์ รูปแบบใหม่
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
หน่วยงานที่สังกัด *
ส่วนที่ 2
ประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ
1. การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์
1.1 การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 สีที่ใช้สวยงามและสบายตา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การประเมินด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและด้วยกิริยามารยาทที่ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 บุคลากรให้บริการด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การประเมินด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและเพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ความปลอดภัยทางด้านข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก * *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.5 มีการเชื่อมโยงไปยัง social media เช่น Facebook *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy