แบบสำรวจปรับปรุง - การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักชลประทานที่14
คำชี้แจง : สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน มีความประสงค์ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อยเพื่อตอบแบบสำรวจชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
2. เพศ *
3. อายุ *
4. ระดับการศึกษาสูงสุด *
5. อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ สำนักชลประทานที่ 14
กรุณาตอบทุกข้อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
2. การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
3. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
4. ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร
5. ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
6. ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร
7. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
8. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
10. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
11. การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก (Web links)
12. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ สำนักชลประทานที่ 14
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากให้ สำนักชลประทานที่ 14 ไปพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด (โปรดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ไม่มีถูกหรือผิด)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service