แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
คำชี้แจง  โปรดตอบแบบสอบถามที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง *
2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน *
3. ประเภทหน่วยงานของท่าน *
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิต
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1 ความมีระเบียบวินัย/ตรงต่อเวลา
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน
1.3 ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
1.4 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.5 ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
2. ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนและเข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
2.2 ความสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
2.4 ความรอบรู้ ความเพิ่มพูน หรือต่อยอดองค์ความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3.1 ความสามารถในการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
3.3 ความคิดสร้างสรรค์/กล้าแสดงออกในการทำงาน
3.4 ความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่และพัฒนาตนเองได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4.1 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับ
4.3 ความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
4.4 การปฏิบัติตามกฏหมาย สัญญาและข้อตกลง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5.1 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
5.3 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
5.4 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำงาน
6. ความพึงพอใจภาพรวมที่สะท้อนคุณลักษณะเด่นตามอัตลักษณ์และบัณฑิตที่พึงประสงค์ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
6.1 ภูมิปัญญา (อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเน้นคือ เก่งไอที) บัณฑิตมีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถสืบค้นข้อมูลและสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
6.2 ภูมิรูปธรรม (อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเน้นคือ จิตอาสาและสู้งาน) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ เต็มใจในการทำงาน และไม่เลือกงาน
6.3 ภูมิฐาน (อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเน้นคือ สื่อสารภาษามลายูได้) บัณฑิตสามารถใช้ภาษามลายูกลางในการสื่อสารได้
7. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (เฉพาะผู้ใช้บัณฑิตสาขาการศึกษา) *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
7.1 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมและหลากหลายวิธี
7.2 ความสามารถในการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะต่อบัณฑิตหรือหลักสูตร
ข้อเด่นของบัณฑิตหรือหลักสูตร
ข้อควรปรับปรุงสำหรับบัณฑิตหรือหลักสูตร
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse