INSCRIPCIÓ FAMÍLIES / INSCRIPCIÓN FAMILIAS
GRACIES PER LA VOSTRA INSCRIPCIÓ PER AL CAMPAMENT DE FAMÍLIES D'AQUEST ESTIU. SI US PLAU, OMPLIU TOTS ELS CAMPS NECESSARIS I ENVIEU EL FORMULARI CLICANT AL BOTÓ AL FINAL. UN COP FET AIXÒ, REBREU UN EMIAL AMB L'IMPORT A PAGAR, PODREU FER L'INGRÉS I ENVIAR CÒPIA DEL MATEIX A: larcadainscripciones@gmail.com, REBREU LA CONFIRMACIÓ DE LA VOSTRA INSCRIPCIÓ A LA DIRECCIÓ D'E-MAIL QUE ENS HEU FACILITAT.

GRACIAS POR VUESTRA INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO DE FAMILIAS DE ESTE VERANO. POR FAVOR, RELLENAR TODOS LOS CAMPOS NECESARIOS Y ENVIAR EL FORMULARIO CLICANDO EN EL BOTÓN AL FINAL. UNA VEZ HECHO ESTO, RECIBIREIS UN EMIAL CON EL,IMPORTE A PAGAR, PODRÉIS EFECTUAR EL INGRESO Y ENVIAR COPIA DEL MISMO A larcadainscripciones@gmail.com , RECIBIRÉIS LA CONFIRMACIÓN DE VUESTRA INSCRIPCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE E-MAIL QUE NOS HABÉIS FACILITADO.
MUCHAS GRACIAS.

Nom del pare / Nombre del padre
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Your answer
Nom de la mare / Nombre de la madre
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Your answer
FILL/A 1 / HIJO/A 1
Escriu el seu nom i data de naixement. / Escribe su nombre y fecha de nacimiento.
Your answer
FILL/A 2 / HIJO/A 2
Escriu el seu nom i data de naixement. / Escribe su nombre y fecha de nacimiento.
Your answer
FILL/A 3 / HIJO/A 3
Escriu el seu nom i data de naixement. / Escribe su nombre y fecha de nacimiento.
Your answer
FILL/A 4 / HIJO/A 4
Escriu el seu nom i data de naixement. / Escribe su nombre y fecha de nacimiento.
Your answer
ADREÇA / DIRECCION *
carrer / calle
Your answer
NUMERO *
Your answer
PIS I PORTA / PISO Y PUERTA *
Your answer
POBLACIÓ / POBLACION *
Your answer
CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL *
Your answer
PROVÍNCIA *
Your answer
TELÈFON FIXE / TELÉFONO FIJO *
Your answer
TELÈFON MOBIL / TELÉFONO MOVIL *
Your answer
ADREÇA DE CORREO ELECTRÒNIC / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO *
Your answer
ESGLÉSIA LOCAL ON US CONGREGUEU (SI PROCEDEIX) / IGLESIA LOCAL DONDE OS CONGREGÁIS (SI PROCEDE)
Nom de l'església i adreça. Nom del pastor o ancià i número de telèfon o adreça de correu electrònic. / Nombre de la iglesia y dirección. Nombre del pastor o anciano y número de teléfono o dirección de e-mail.
Your answer
NECESSITATS ESPECIALS / NECESIDADES ESPECIALES
Algun membre de la família té alguna al.lèrgia o intolerància alimentària que haguem de saber? / ¿Algún miembro de la familia tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria que debamos saber?
Your answer
ON ENS HAS CONEGUT? / ¿DÓNDE NOS HAS CONOCIDO?
Indiqui'ns on ha escoltat de L'Arcada per als campements d'aquest estiu / Indíquenos donde ha oído de L'Arcada para los campamentos de este verano
AUTORITZACIONS DELS ADULTS / AUTORIZACIONES DE LOS ADULTOS
Autoritzo a la fundació Privada L'Arcada, a l'ús de les meves fotos realitzades durant la meva estadia a les seves instalacions i al ús de les meves dades en la promoció habitual i en la seva pàgina web, segons el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD)

De conformitat amb el que disposa el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD) li informem que les dades que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable la Fundació Privada L'Arcada amb domicili en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol-licitud d'informació.
En qualsevol cas la Fundació Privada L'Arcada podria tractar aquestes dades personals amb la finalitat de remetre-li via telefònica, postal o electrònica, informació que pugui resultar del seu interès sobre els nostres productes o serveis.
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, al departament d'inscripcions en l'adreça abans indicada.

Autorizo a la fundación Privada L'Arcada, al uso de mis fotos realizadas durante mi estancia en sus instalaciones, en la promoción habitual y en su página web, según el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Privada L'Arcada con domicilio en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de información.
En cualquier caso Fundación Privada L'Arcada podría tratar estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica, información que pueda resultar de su interés sobre nuestros productos o servicios.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al departamento de inscripciones en la dirección antes indicada.

NOM I NUMERO DE DNI DE LA PERSONA QUE AUTORITZA. Pare / NOMBRE Y NUMERO DE D.N.I. DE LA PERSONA QUE AUTORIZA. Padre
dades del pare / datos del padre
Your answer
NOM I NUMERO DE DNI DE LA PERSONA QUE AUTORITZA. Mare / NOMBRE Y NUMERO DE D.N.I. DE LA PERSONA QUE AUTORIZA. Madre
dades de la mare / datos de la madre
Your answer
NOM I NUMERO DE DNI DE LA PERSONA QUE AUTORITZA. / NOMBRE Y NUMERO DE D.N.I. DE LA PERSONA QUE AUTORIZA.
Dades d'un altre adult que acompanyi / datos de otro adulto que acompañe.
Your answer
AUTORITZACIONS DELS MENORS / AUTORIZACIONES DE LOS MENORES
Autoritzo a la fundació Privada L'Arcada, a l'ús de les fotos realitzades als meus fills mencionats a dalt durant la nostra estadia a les seves instalacions en la promoció habitual i en la seva pàgina web, segons el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD)

De conformitat amb el que disposa el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD), li informem que les dades que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable la Fundació Privada L'Arcada amb domicili en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol-licitud d'informació.
En qualsevol cas la Fundació Privada L'Arcada podria tractar aquestes dades personals amb la finalitat de remetre-li via telefònica, postal o electrònica, informació que pugui resultar del seu interès sobre els nostres productes o serveis.
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, al departament d'inscripcions en l'adreça abans indicada.


Autorizo a la fundación Privada L'Arcada, al uso de las fotos realizadas a mis hijos mencionados arriba durante nuestra estancia en sus instalaciones, en la promoción habitual y en su página web, según el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Privada L'Arcada con domicilio en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de información.
En cualquier caso Fundación Privada L'Arcada podría tratar estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica, información que pueda resultar de su interés sobre nuestros productos o servicios.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al departamento de inscripciones en la dirección antes indicada.

Autorització dels nens / autorizacion de los niños. *
Indiqui a més si és pare, mare o tutor legal / indique además si es padre, madre o tutor legal
Your answer
*
Required
Indiqueu la forma de pagament escollida / Indica la forma de pago elegida.
FORMES DE PAGAMENT / FORMAS DE PAGO
INGRÈS BANCARI / INGRESO BANCARIO:

Ingressar l'import total o l'import de la quota corresponent en el Banc Santander Central Hispano núm. de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicant en l'espai "concepte", el nom de la família i el campament triat, i enviar la còpia de l'ingrès a larcadainscripciones@gmail.com.

Ingresar el importe total o el importe de la cuota correspondiente en el Banco Santander Central Hispano nº de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicando en el espacio "concepto", el nombre de la familia y el campamento elegido, y enviar la copia del ingreso a larcadainscripciones@gmail.com.


PAGAMENT DOMICILIAT / PAGO DOMICILIADO:

L'Arcada carregarà en el compte que ens indiquis els pagaments corresponents a les quotes.
L'Arcada cargará en la cuenta que nos indique los pagos correspondientes a las cuotas.

En cas d'anul·lació d'una inscripció ja pagada, s'efecturarà una retenció del 15% de l'import pagat.
Consulta els nostres descomptes en la web o pregunta'ns.

En caso de anulación de una inscripción ya pagada, se efectuará una retención del 15% del importe pagado.
Consulta nuestros descuentos en la web o pregúntanos.

DOMICILIACIÓ BANCARIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA.
Si ho desitga L'Arcada carregará en el seu compte l'import requerit. / si lo desea L'Arcada cargará en su cuenta el importe requerido./ Dades bancàries, nombre de IBAN. / Datos bancarios, numero de IBAN./ AQUESTA OPCIÓ NOMÉS ES VALIDA PER A INSCRIPCIONS FETES AMB DOS MESOS D'ANTELACIÓ COM A MÍNIM / ESTA OPCIÓN SOLO ES VALIDA PARA INSCRIPCIONES HECHAS CON DOS MESES DE ANTEALCIÓN COMO MÍNIMO.
Your answer
DESCOMPTES / DESCUENTOS - Mira ofertes i formes de pagament a la web / Mira ofertas y formas de pago en la web /
ESCULL A QUIN DESCOMPTE T'ACULLS. RECORDA QUE NO SÓN ACUMULABLES. / ELIGE A QUE DESCUENTOS TE ACOGES. RECUERDA QUE NO SON ACUMULABLES
DESCOMPTE D'AMIC/GA / DESCUENTO DE AMIGO/A
Indicans el nom del amic o amics als que has convidat i per els quals vols rebre el descomte. / Indícanos el nombre del amigo/a o amigos a quien has invitado y por quien quieres recibir el descuento
Your answer
QUI T'HI HA CONVIDAT? /¿QUIEN TE HA INVITADO?
Indicans el nom de l'amic/ga que t'ha convida't perque li poguem aplicar el descompte. / Indícanos el nombre del amigo/a que te ha invitado para que podamos aplicarle el descuento.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.