Email address *
Roman Ilavský, 4. DAN Aikikai, Shidoin SAA
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Dojo
Your answer
Aktuálny stupeň technickej vyspelosti *
Som členom SAA *
*
1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie na aikido seminár ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Aikido Dojo Holíč, SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a Centru Voľného Času Holíč ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania aikido seminára, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu misko.karas@gmail.com, b) telefonicky +421 904 523 505. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori seminára - fyzické a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení seminára) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.1. AGREEMENT WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA pursuant to Art. 6 ods. (1) (a) and 7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). By providing personal data in the scope of the completed Aikido Registration seminar, the person concerned voluntarily grants Aikido Dojo Holíč, SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION and Center of Freetime Holíč as the operator's consent to the processing of all personal data provided by him. The organizer is authorized to process the personal data of the person concerned in order to organize aikido seminar, archiving of the achieved sports results, assignment of payment to the application. The person concerned has the right to require the operator to access personal data relating to him, the right to rectify or erase or restrict his processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, may be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to misko.karas@gmail.com b) by telephone +421 904 523 505. The provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not processed, rendered to third parties (except for the provision to recipients, which in this case is understood as the external organizers of the seminar - physical and legal persons - dojo/clubs participating in the organization of the seminar ) and they are not transferred to a third country.
Required
*
2. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu u organizátora//// 2. I confirm that I practice on my own responsibility and for injury or death, I will not apply any financial or non-financial compensation from the organizer.
Required
*
3. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách Slovenskej Aikido Asociácie (SAA) a Aikido Dojo Holíč (ADH) so zverejnením záznamov na webových stránkach www.aikikai.sk, http://aikidosaa.sk/dojo/holic/index.html, ďalej na facebookových stránkach https://www.facebook.com/aikidodojo.holic.9?fref=ts, https://www.facebook.com/slovenska.aikido.asociacia/ a plagátoch a na nástenkách za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti ADH a SAA a to po dobu 10 rokov po ukončení seminára. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO DOJO HOLÍČ a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu misko.karas@gmail.com b) telefonicky +421 904 523 505. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 4.) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.//// I agree to make my video and audio recordings (my child) for Slovak Aikido Association (SAA) and Aikido Dojo Holíč (ADH) activities and to publish the records on the websites www.aikikai.sk, http://aikidosaa.sk/dojo/holic/index.html, further on the facebook pages https://www.facebook.com/aikidodojo.holic.9?fref=ts, https://www.facebook.com/slovenska.aikido.asociacia/ and posters, as well as on the wallpapers for the purpose of informing and presenting the results SAA's and ADH’s activities during 10 years after aikido seminar. As a person concerned, I have the right to request from the Aikido Dojo Holíč a SLOVAK AIKIDO ASSOCIATIONS access to my personal data, the right to rectify or erase or restrict the processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, can be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to misko.karas@gmail.com b) by telephone +421 904 523 505. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, made available to third parties (except in point 4) and are not transferred to a third country.
Required
Ďakujeme za registráciu
Vyplnením prihlášky ste prispeli k hladšiemu priebehu organizácie seminára
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service