SMARTCHAIN - Kινητήριες δυνάμεις των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "SMARTCHAIN";

Tο SMARTCHAIN (http://www.smartchain-h2020.eu) είναι ένα τριετές πρόγραμμα με 43 εταίρους από 11 ευρωπαϊκές χώρες στο οποίο πρωτεύουσα θέση έχουν φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.
Ο κεντρικός στόχος είναι να προωθηθεί και να επιταχυνθεί μια ουσιαστική αλλαγή προς τις συνεργατικές μικρές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων ενώ μέσω συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών να εισαχθούν νέα δυναμικά επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές λύσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού αγρο-διατροφικού συστήματος.
Στηριζόμενο σε bottom-up ερευνητική προσέγγιση και με γνώμονα τη ζήτηση,  το ερευνητικό πρόγραμμα SMARTCHAIN:
i) θα εκπονήσει μια πολυ-επίπεδη ανάλυση 18 μελετών περίπτωσης (case studies) βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων η οποία θα περιλαμβάνει τεχνολογικούς, ρυθμιστικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παραγόντες προς εξέταση,
ii) θα αξιολογήσει το είδος των σχέσεων αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και,
 iii) θα προσδιορίσει τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την αειφόρο παραγωγή τροφίμων και την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων περιοχών-χωρών της Ευρώπης.
Το SMARTCHAIN στοχεύει στη δημιουργία 9 εθνικών κόμβων (national hubs) μικρών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (Κέντρα Καινοτομίας και Συνεργασίας) σε διάφορες χώρες εταίρους (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Σερβία, Ισπανία και Ελβετία) καθώς επίσης και στο να διευκολύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μεταξύ αγροτών και καταναλωτών ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνδημιουργίας, καθιστώντας και τα δύο μέρη ικανά να παράγουν καινοτόμες πρακτικές βασισμένες στη ζήτηση. Ο συνδυασμός επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων και η χρήση βιωματικών εργαστηρίων καινοτομίας θα επιτρέψει την ανάπτυξη πρακτικών καινοτόμων λύσεων καθώς και την προώθηση ενός πλαισίου για διάφορες μορφές συνεργατικών βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Το SMARTCHAIN θα δημιουργήσει συγκεκριμένες δράσεις για τη μεταφορά γνώσεων μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων με πολλούς φορείς και δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους γεωργούς και τους μικρούς επιχειρηματίες της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ;

Με τον όρο "Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων" εννοούμε τη μείωση επιπέδων συναλλαγής μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, τη μείωση του αριθμού των μεσαζόντων και την ενδυνάμωση της θέσης του παραγωγού.


ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ;

Με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, αποσκοπούμε στον εντοπισμό ενδογενών και εξωγενών παραγόντων (κινητήριες δυνάμεις) που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.  Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε προτάσεις βελτίωσης.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία για το παρακάτω ερωτηματολόγιο ή το ερευνητικό πρόγραμμα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Louise Mehauden (louisemehauden@gestionaglobal.es)

Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας!  

Οι γνώσεις και η εμπειρία σας θα μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες ανάπτυξης των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων *
Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα αντίστοιχα τετραγωνίδια για να δηλώσετε αν συμφωνείτε με τον τρόπο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε δείτε το σχετικό έντυπο πληροφόρησης εδώ (https://drive.google.com/file/d/1N5TdSq8aOso9xESnVhh9_hS73r2x3ec6/view?usp=sharing)
Required
Σε ποια χώρα / ες αναπτύσσετε τις δραστηριότητές σας; *
Ποιά από τα παρακάτω χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητά σας ή/και τη δραστηριότητα της αλυσίδας αξίας στην οποία εντάσσονται οι δραστηριότητές σας; *
Επιλέξτε όλες τις σχετικές δραστηριότητες
Required
Ποιά από τα παρακάτω περιγράφουν τον οργανισμό σας; *
Πόσα άτομα εκπροσωπεί ο οργανισμός σας; *
Ποιά είδη προϊόντων παράγετε/διαχειρίζεστε; *
Required
Ποιά "κανάλια" εμπορίας χρησιμοποιείτε; (ως "ατομική πώληση" εννοούμε "πώληση προϊόντων μόνο μιας μονάδας παραγωγής" - Με τον όρο "συλλογική πώληση" εννοούμε "συνδυασμένη πώληση προϊόντων τουλάχιστον δύο μονάδων παραγωγής" - Με τον όρο "δική μας" εννοούμε "το εσωτερικό μέρος της οργάνωσης και της διαχείρισής σας "- Με τον όρο" εξωτερικό "εννοούμε" ξεχωριστό, μέρος μιας άλλης οργάνωσης και διαχείρισης") *
Required
Ποια από τα παρακάτω εμπόδια αντιμετωπίζουν όσοι  συμμετέχουν βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων;
Πείτε μας σε ποιο βαθμό τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν πραγματικά εμπόδια στην ανάπτυξη των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (0 = καθόλου και 5 = πολύ μεγάλο βαθμό ). Παρακαλούμε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πιο σοβαρά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο που ακολουθεί μετά τις ερωτήσεις.
0 (καθόλου)
1
2
3
4
5 (πολύ μεγάλο βαθμό)
Δεν γνωρίζω
Υποχρεωτικοί εθνικοί κανόνες που θέτουν κριτήρια/πρότυπα ποιότητας (όσον αφορά την υγιεινή, το δίκτυο ψύξης, τις υποδομές, τα πρότυπα-standards ...)
Εθνικοί κανόνες για την ιχνηλασιμότητα-tracking (υποχρεωτική επισήμανση διατροφικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης)
Άλλοι εθνικοί κανόνες
Κανονισμός της ΕΕ για την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια τροφίμων
Άλλες ρυθμίσεις της ΕΕ
Περιφερειακοί ή τοπικοί κανόνες
Επικύρωση, διαδικασία πιστοποίησης ή σημάνσεων ποιότητας
Κόστος των νομικά απαιτούμενων μέτρων και υποδομών
Τομεακές πολιτικές
Πολιτικές αγοράς (Κοινή Αγροτική Πολιτική, ...)
Συγκρούσεις και αντιφάσεις μεταξύ μη εναρμονισμένων κανόνων
Έλλειψη ρυθμιστικών εργαλείων για τη στήριξη, διαφοροποίηση και προστασία βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (π.χ. για την αποφυγή απάτης ή παράνομων παραγωγών)
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (αθέμιτη μετατόπιση των τιμών, μονομερείς ή / και αναδρομικές αλλαγές σε σύμβαση, άδικη λύση σύμβασης κλπ.)
Γεωγραφικοί περιορισμοί εφοδιασμού
Μεταβλητότητα στην εφοδιαστική ικανότητα
Μεταβλητότητα στη ζήτηση
Μεταβλητότητα τιμών
Διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
Δυσκολία ανταγωνισμού με μεγάλα συμβατικά δίκτυα διανομής (πίεση στις τιμές, επιθετικό μάρκετινγκ, συμβάσεις αποκλειστικότητας, ...)
Πτώση των τιμών από τους αγοραστές
Αύξηση των τιμών από τους μεταπωλητές
Εκροές και διαχείριση αποθεμάτων
Κόστος μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης - logistics
Περιορισμοί στο προϊόν ή περιορισμοί στις ανάγκες (παράδειγμα: ευπάθεια, ευθραυστότητα-fragility) ...)
Έλλειψη βιομηχανικών υποδομών
Έλλειψη χρόνου για να αφιερωθεί κάποιος/α στην επικοινωνία, το μάρκετινγκ και την πώληση
Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στην επικοινωνία, το μάρκετινγκ και την πώληση
Έλλειψη πληροφόρησης και υποστήριξης για τη δημιουργία νέων βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, και συγκεκριμένα κατά την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ανεπαρκής πρόσβαση σε προϊόντα της αγοράς ή σχετική πληροφόριση
Απαιτητικοί πελάτες
Έλλειψη ενημέρωσης καταναλωτών
Αρνητική αντίληψη των καταναλωτών για τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων (π.χ. τα τοπικά τρόφιμα είναι πάρα πολύ ακριβά, τα τοπικά τρόφιμα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και δεν υπάρχει χρόνος για να τα βρούμε, ...)
Έλλειψη ψηφιοποίησης και τεχνολογικής υποστήριξης
Κόστος της ψηφιοποίησης και της τεχνολογικής υποστήριξης
Clear selection
Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων. Παρακαλώ περιγράψτε παρακάτω.
Για παράδειγμα, μπορείτε να αναφερθείτε σε ορισμένους, συγκεκριμένους κανόνες που είναι δύσκολοι / δαπανηροί να εφαρμοστούν από τα μέλη/επαγγελματίες της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό). Ή μπορείτε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποίησης που είναι δύσκολα / δαπανηρά να εφαρμοστούν ή ακόμη μπορείτε να αναφερθείτε και σε αντικρουόμενους κανονισμούς, νόμους κλπ. που τα μέλη/επαγγελματίες των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων αντιμετωπίζουν  ...
Κατά τη γνώμη σας ποια άλλα σημαντικά εμπόδια ή δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων τα οποία δεν αναφέρονται στην παραπάνω λίστα;
Μπορείτε να προτείνετε κάποιες προτάσεις/λύσεις/στρατηγικές για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων/προβλημάτων;
Τι είδους κίνητρα ή τι είδους υποστήριξη μπορούν, τα μέλη/επαγγελματίες των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, να αναζητήσουν/βρουν στο περιβάλλον τους;
Μπορεί να είναι κάθε είδους υποστήριξη/κίνητρα: νομική, σχετική με τις υποδομές, φορολογική, κοινωνική, οικονομική, υλικοτεχνική, ...
Τι πιστεύετε ότι χρειάζονται τα μέλη/επαγγελματίες των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων για να μπορέσουν να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους;
Μπορεί να είναι κάθε είδους υποστήριξη/κίνητρα: νομική, σχετική με τις υποδομές, φορολογική, κοινωνική, οικονομική, υλικοτεχνική, ... (παρακαλώ αξιολογείστε με σειρά προτεραιότητας)
σχόλια
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy