แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
Assessment-of-Learning-Outcomes
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
รหัสวิชา (เช่น 01403345) *
Your answer
ชื่อวิชา
Your answer
หมู่เรียน (เช่น 700) *
Your answer
อาจารย์ผู้สอน *
Required
ชั้นปีที่ *
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
5
4
3
2
1
์N/A
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลา ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต การรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ จิตอาสา การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จรรยาบรรณวิชาชีพทางเคมีและวิทยาศาสตร์ จิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย ความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ด้านความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินชีวิต มีความพื้นฐานในทฤษฎีและหลักของวิชาเคมี มีความรู้ในทฤษฏีและหลักการทางเคมีที่เรียนในรายวิชานี้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคปฏิบัติการในงานทดลองมีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าในวิทยาการทางเคมี มีความรู้ในการประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการแก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผน และ/หรือออกแบบงานวิจัยทางเคมี มีความรู้ในจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพทางเคมี
ด้านทักษะทางปัญญา สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่มี สามารถแก้ปัญหาโดยประเมินความรู้และใช้ข้อมูล หลักฐาน หรือแนวคิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเคมี สามารถใช้ความรู้ทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการในการแก้ปัญหาต่างๆ สามารถวางแผนการทำงานโดยใช้ความรู้ทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ สามารถใช้ความรู้ในจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพทางเคมีและวิทยาศาสตร์พิจารณาปัญหา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ และ/หรือ ผุ้ประสานงานในการทำงานกลุ่ม สามารถจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ปัญหาและการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีวุฒิภาวะในการแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพทางเคมี
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการวัดในการปฏิบัติการและความหมายทางเคมี สามารถรวบรวมและประเมินข้อมูลทางตัวเลขทางเคมี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและสรุปผลเบื้องต้นทางเคมี สามารถสื่อสารและแสดงความคิดทางวิชาเคมีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถเลือกใช้รูปแบบและจัดทำสื่อทางวิชาเคมีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอผลงานทางเคมีทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการรายงานแบบปากเปล่า สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลทางเคมี สามารถใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมช่วยประมวลข้อมูล และ/หรือ แปลความหมายทางเคมี
ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และมีทักษะปฏิบัติการทางเคมีในการทดลอง การสังเคราะห์ วิเคราะห์ และวิจัยทางเคมี มีทักษะเชิงเทคนิคและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในงานปฏิบัติการทางเคมี
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy