แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ (SEPT)
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา (โปรดระบุ)
Your answer
วันที่เข้าสอบ
MM
/
DD
/
YYYY
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น
(คะแนน 5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด)
ความคิดเห็นในการสอบภาษาอังกฤษ (SEPT)
5
4
3
2
1
1. ด้านการประชาสัมพันธ์
2. ด้านความสะดวกในการสมัครสอบ
3. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา
4. ด้านความเหมาะสมของสถานที่
5. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินการจัดสอบ
6. ด้านการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
7. ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 3
ท่านได้นำความรู้จากการเข้าสอบ SEPT ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง (โปรดอธิบาย)
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms