แบบฟอร์มการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การฉ้อฉล ทุจริตและคอร์รัปชัน : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี [Good Governance] โดยยึดหลักการดำเนินงานที่เป็นธรรมและถูกต้อง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยหากผู้ใดพบเห็นการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ในเรื่อง
1. การกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริษัทฯ ติดสินบนหรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในจนทำให้สงสัยได้ว่า อาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียง
4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ต้องการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

หมายเหตุ : บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อฉล ทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service