EVALYASYON REYINYON ANYÈL TIT I (Creole)
Tanpri sèkle Wi oswa Non pou reponn kesyon pi ba yo
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann objektif Tit I ak sa li vle di pou lekòl mwen an. *
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann kijan finansman Tit I sipòte lekòl mwen an. *
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann sou kisa Plan Jeneral Lekòl mwen an (SWP) konsantre. *
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann Plan Angajman Paran ak Fanmi lekòl mwen an (PEEP). *
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann enpòtans Kontra ant Paran ak Lekòl la. *
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann dwa mwen dapre Dwa Paran Pou yo Konnen (Parent's Right-to-now). *
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann objektif Pwogram Edikasyon Travayè Sezonye (Migrant Education Program). *
Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann sipò ki disponib pou elèv sanzabri yo. *
Nan reyinyon sa a, mwen te kapab poze kesyon pandan prezantasyon an. *
Nan reyinyon sa a, mwen te kapab eksprime opinyon mwen osijè topik ki te diskite diran prezantasyon sa a. *
An jeneral, Mwen ta di Mwen konnen plis sou Tit I nan lekòl mwen an. *
An jeneral, Mwen ta di enfòmasyon an te fasil pou konprann. *
An jeneral, Mwen ta di yo te bay ase tan pou chak topik. *
An jeneral, Mwen ta di reyinyon an te byen òganize. *
Ki sa w te aprann sou Tit I? *
Tanpri pataje kèk lòt kòmantè. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of School District of Palm Beach County. Report Abuse