แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามด้วยความเที่ยงธรรมและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและปัญหาของการให้บริการ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อาชีพ *
วุฒิการศึกษา *
อายุ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
คำอธิบาย : กรุณาเลือกในช่องระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการใช้งานระบบนี้
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = พอใช้
2 = น้อย
1 = ควรปรับปรุง
รายการ *
1 ต้องปรับปรุง
2 น้อย
3 พอใช้
4 ดี
5 ดีมาก
ความทันสมัยของข้อมูล
ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น
ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ความหลากหลายของข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและปัญหาของการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy